Edirne'nin Hafızası; Erdoğan Gökçe

Erdoğan Gökçe’nin Özgeçmişi :

Erdoğan Gökçe 06.05.1932 -

Ben Erdoğan Gökçe 06.05.1932 günü,Edirne,merkez ilçesinin,Tophane adlı semtinde doğdum Edirne Tophanesi Fatih’in kurduğu imparatorluğun toplarının döküldüğü yerdir.
Annem Zehra Gökçe,babam Ahmet İhsan Gökçe Atatürk’ün öğretmenleri idiler.Babam ilk
modern alfabenin iki yazarından birisi ve 1929 ile 1944 yılları arasında ilkokulların ilk sınıfında okuyan
nesillerin öğretmenidir.Alfabenin diger yazarı Kurtuluş İlkokulu Müdürü Murat Özgün’dü.Babamın,an nemin,ana ve babaları 1877 savaşının göçmenleridirler.Baba tarafım Çırpan’dan,anamın babası Yanbolu’
dan,anamın anasının,ana  ve babası Ukrayna’nın Hotin kentinden gelmişlerdir.
İlkokulu Edirne’nin Gazi İlk Okulunda,Orta ve Lise eğitimini,Edirne Lisesi’nde,yüksek öğre
timini İstanbul Hukuk Fakütesinde tamamladım.Üniversite eğitimi sırasında İstanbul Belediyesi Türk

Müziği Konservatuarında 4 yıl süre ile müzik okudum.Hepimizin tanıdığı müziğimize büyük hizmetleri olan
Prof.Dr.Nevzat Atlığ’ın yeğeniyim.Konservatuara beni Nevzat Bey ile Edirne’li nazariyat hocamız Şefik Gürmeriç aldılar.Onları her zaman minnetlerle anıyorum.
Objektiviteyi Lisede matematik öğretmenimiz Cahit Bey’den öğrendim.Lisemizin müdürü
büyük insan,ahlak abidesi Cemal Gökçe’yi minnetle anıyorum.
Hakimlik yaşantımda Bitlisin Hizan,Bilecik’in Gölpazarı,Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçelerinde,
Tekirdağ merkezinde Asliye Hukuk Hakimi,İstanbul Üsküdar ve Fatih İlçelerinde Sulh Hukuk Hakimi
Fatih’te sonra Asliye Hukuk Hakimi olarak görev yaptım.12.09.1982 günü Özal’ın ücret siyaseti çalışanla
ra hak ettiğini vermemeye dayandığından,çalışanları aç bırakması sonucunda,emekli oldum.12 sene süre ile avukatlık yaptım.31.05.1994 günü avukatlığı bıraktım.Emekli olarak yaşantımı İstanbul’da süürdürü
yorum.Mesleğimde edindiğim eksta bilgiler nedeniyle zaman zaman Hukuk Mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktayım.Hukuki konularda,özellikle miras hukuku,tenkis davası,Kat Mülkiyeti Kanu nu’nun uygula ması ile ilgili danışmanlıklar yapmakta,(yönetim planları) yazmaktayım.İstanbul Barosunun Staj Eğitim
Merkezin’nde 8 yıl hocalık yaptım.İstanbul,Tekirdağ,Manisa Barolarının düzenlediği 17 konferansta ko
nuştum.İstanbul Barosu Dergisi’nde 27 yazım yayınlandı.İstanbul Barosu Başkanlığının düzenlediği bi lirkişi yetiştirme seminerlerinde özellikle eski ve yeni hu kukta miras paylarının hesabını,bilirkişi raporla rının nasıl yazılacağı öğretmeye çalıştım.Edirne’mizinde yayınlanan Yöre Dergisi’nde yerler tarih ve
ve kültür ile ilgili yayınlanan 29 yazı ve yayınlanacak 5 yazı yazdım.Bu arada Makedonyalı Bulgar,Rum,
Ermeni çetecilerin 1914 yılında Edirne’de kaçırarak katlettiği Hacı Nuri Bey’in ailesini buldum.Nuri Be
yin yeğeni Sena hanımefendiden bu aile hakkında edindiğim bilgileri,Hacı Nuri Bey’in fotoğraflarını ve
bu olay üzerine Edirne’de yakılan bir ağıdı notası ile Yöre’de yayınladım.
Edirne’de katıldığım kültür etkinlikleri şunlardır :
1947 yılında Edirne Halkevinde bağlanma öğrenmeye başladım.Babam,anam,kentin yaşlıların
dan klasik Rumeli Türkülerini öğrendim.Bu arada bilhassa babamın,önce Edirne Askeri Lisesinde ve da ha sonra okulunun nakledildiği Kuleli Askeri Lisesinde okuyan ağabeyi Çanakkale şehidi Mehmet Edirne ‘den öğrendiği,imparatorluğun son 100 yılında başımızdan geçen savaşlar nedeniyle halkın yaktığı ağıt türküleri öğrendim.Notalarını,hikayelerini yazarak Türk Milletine,Mehter Bölüğümüze kazandırdım.
Bu Türkülerden birisi olan (Anne ben bu canı Kemal’e sattım,vatanın uğruna giden yavrular)
ağıdını 2004 yılında 9.nci Kolordu Komutanı Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’na ve 2005 yılında Korgene
ral Nejat Bek’e göndererek törenlerde çalınıp söylenmesini sağladım.9.ncu Kolordu Bandosu halen bu
eseri seslendirmektedir.Bu iki general halen orgeneraldir.
Edirne yıllarında arkadaşlarım Hakkı Soyyanmaz,Celal Sarvan,Şaban Buyankaya,Cevat Ergül
ile kurduğumuz türkü gurubu ile türkülerimizi seslendirdik,konserler verdik.Edirne Musiki Cemiyetinin
kuruluşunda bulundum.Bu derneğin mensubu bir kişinin yakışıksız davranışları nedeniyle sekiz arkadaş
bu dernekten istifa ettik.Kıyık’ta Tunca Spor’un kuruluşunda görev yaptım.Dernek tüzüğünü ben yazdım.
2006 yılanda Edirne’de bulunan Piyade Tugay Komutanı Sayın Tuğgeneral Muharrem Çe
vik’e başvurarak Edirne’de Kıyık Tabyasında bulunan Balkan Savaşı Müzesinin yeniden düzenlenmesi
önerilerim ile müze yeniden yapılandırıldı.Bbu savaŞa ait tarihi bilgileri içeren levhalar konmasını sağla dım.Bu savaşa ait iki ağıt ile bir marşın notalarını verdim.Edirne’nin sevgili doktoru Rahmi Bankacı’nın özel arşivinden savaş sırasında çekilmiş 80 fotoğrafı müzeye konmak üzere Komutanımıza ulaştırdım.
General Yavaş halen Tümgeneraldir.
İmparatorluğun çöküşü ile birlikte Edirne  iki kere Rus,bir kere Bulgar,bir kere Yunan İşga
line uğradı.Ailemin büyükleri bu işgallerin acılarını yaşadılar.Onların acı anılarını duyarak büyüdüm.Tu
gay Komutanımıza yaptığım teklifin kabul edilmesi üzserine Komutanımızın benden istediği tarihi bilgi
yardımını,bu konuda yazılmış 17 eseri okudum,önemli bölümlerini kaleme aldım.Bu yazılarımı okuyabile
ceksiniz ve üzüleceksiniz.Yenilginin nedenlerini göreceksiniz.
Edirne Valiliğinin düzenlediği 26.Mart.töreninde öğrenciliğimde üç sene bağlama çaldığım Edirne Lisesi Konferans salonunda ve Edirne Anadolu Lisesinde Balkan Savaşını gençlere anlattım.
Derlediğim ağıtları Mehter Bölüğümüze kazandırarak bu milli yakarışların gençlere ulaştırıl
masını sağladım.Mehmet Bölüğümüze Komutanları Selanik kökenli Şener Taş Binbaşının teklifi ile altı ay kadar çalışmalarına,bu eserlerin otantik özelliklerinin bozulmaması için,danışman olarak katıldım.Meh
ter Bölüğümüzün subay ve asttsubayları,sivil müzisyenlerini tanımak şerefine nail oldum.Hepsi gerçekten
çok iyi eğitim almış kişilerdir.
Edirne’min yaşlılarından özellikle babamın ilkokul birinci sınıfta öğretmeni olan Eskicami Baş İmamı Hafız Rakım Ertür,arkadaşım İsmail Hakkı Soyyanmaz,annesi Havva Soyyanmaz,Kıyıcı Fe
him Çavuş,İhsan Köycü,komşularımız Fethiye,Ayşegül,Necmiye teyzelerinden,babam ve annemden öğ
rendiğim çoğu kimsenin bilmediği türklülerimizi 02.05.2011 gecesi Edirne’de kurulmuş olan iki türkü
gurubundan birisi olan Prof.Dr.Ahmet Yılmaz ve arkadaşlarına söyledim.Türküler banda kaydedildi.Ra
kım Hocamın bana verdiği emaneti genç arkadaşlarıma naklettim.
En beğendiğim türkülerimiz (Kalk gidelim senin ile Nemçe’ye),(Kırmızı gülün ali var),(Ma
çin Dağı),(Bülbüle kurdum tuzağı,bahtıma kuzgun gelir),(Akdenizle Karadeniz merhabayla kavuşur,buna
mümin bayramı derler,kan edenler barışır),(Bulut gelir sekiz pare),(Sen kareye kare deme),(Akşam oldu,
yine bastı kareler) sözleri ile başlayan klasik eserlerdir.Sen kareye türküsünün sözleri Karacaoğlana aittir
Diyeceksiniz ki,Karacaoğlan Çukurovalı idi.Çukurovalı olan,Elif kızı dellendirendir.Karacaoğlanlar beş
adettir ve birisi Kırklareli’li olanıdır.Bulut gelir türküsü bilinen türkü değildir.Bu son iki türkü şaheserle
ridir.
Öğrenemediğim bir şey kaldı.Zurna çalmasını öğrenmek isterdim,olmadı.Nedenlerine gelin
ce ailemin ve benim sosyal statümüz,genelde halkımızın bu güzel müzik aletini ve çalanları küçük görme
leri,olgusudur.
3 ve 5 Mayıs.2011 günlerinde Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın İlker
Alp‘in misafiri olarak katıldığım Edirne’nin fethinin 650.nci yıldönümü sempoyununa katıldım.Bu sem
pozyum öncesinde uzun seneler önce babama Edirne’nin iki değerli büyüğünün ilerdeki nesillere iletmek
için tevdi ettiği 99 yıllık iki tarih eserini Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na teslim ettim. Bunlardan birisi
Edirne’de komşumuz olan,Asmalı Sokak’ta oturan Sakallı Mustafa Bey’in Balkan Savaşı Kuşatması anı defteri ile Şevket Dağdeviren’in Balkan Savaşı sırasında Edirne’de yayınlanan gazetelerin kolleksiyonu
dur.Her iki tarihi belge Üniversitemiz tarafından yayınlanacaktır.
Edirne Lesisi’nin konferans salonunda 3 yıl süre ile Cumartesi geceleri düzenlenen etkinlik
lerde bağlama çaldım.Müzçik öğretmenizin Ferruh Bey,Fransızsca öğretmenimiz Sadık Bey ile birlikte
korolar kurduk.Seslendililecek türküleri ben seçerdim.Resmi bayramlara üç yıl bağlamamla zeybek kıya
fetli arkadaşlarıma eşlik ettim.Bu nedenle Edirne’de beni herkes tanırdı.Bu etkinlikler nedeni ile hemşeh
rimiz Romanların sevisini kazandım.Birbirlerine beni (Bu aga bizden,bağlama çalıyor) diye gösterirlerdi.
Evet ben onlardanım.(Bu insanlar V.nci yüzyılda Hindistandan kaçarak dünyaya yayıldılar.Nedeni Brah ma’nın getirdiği Hindu dini ve bu dinin kast –sınıf- sistemidir.Brahma (insanlar eşit doğmazlar,kastla ra ayrılmışlardır.Bir kasttan öbürüne geçilemez) diyor.Hindistan’a bir başka dini getiren Buda ise (insanlar
eşit doğar,eşit yaşar) dedi.
  ./. 3
 
Özgeçmişim – Sayfa : 3
Savaş aşığı ve emperyalist düşünceli bir kişi değilim.Ümanist bir fikir yapılı kişiyim.Her za man ezilenlerin yanında olmaya çalıştım.Resmi görevimde Devletin verdiği yüce yetkileri kullanırken in sanlarımıza hep saygı,sevgi ile yaklaştım.Ben arkasız memur çocuğuyum !
Yazılarıma ilgi duyanlara teşekkür ederim.İlgilendiğim hukuk konularında sorulacak sorula
rı cevaplamaya hazırım.
Yazılarımı (Edirnenin Tarihi.com) adlı internet sitesine koymak nezaketini gösteren hemşeh rimiz Cengiz Bulut Bey’e şükranlarını sunarım.Bu sitede başkaca kültür yazılarımı okuyacaksınız,Rumeli Türkülerimizin notalarından yararlanacaksınız.En beğendiğim yazılarım (Börekçi Sultan Usta),(Muvakkit  Mustafa Bey),(Edirne’nin Delileri),(İbrahim geldi,insanda yürek yok),(Beyim bir Avrupalıyız),(Afyonlu
Delikanlı) başlıklı olanlardır.Bunları okumanızı öğütlerim.Sadece okumanın yetmeyeceği,bu yazılardan
yazılardan ders çıkartılması gerektiği kanısındayım.
Çocukluğum,gençliğimde tanıştığım mahalle arkadaşlarım Kemal ve Cemal Kurt kardeşler
ile dostluğumuz devam ediyor.Onları kalbimde taşıyorum.
Edirne’de düzenlenecek kültür etkinliklerine çağrılırsam,seve seve gelirim.  21.Ocak.2012
Cep telefonum numarası (0532.526.24.85) tir.Erdoğan Gökçe Fatih Emekli Hukuk Hakimi
[adsenseyu2]
 

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest