Prof. Dr. Nuran Yıldırım

Prof. Dr. Nuran Yıldırım (d. 1948, Edirne), tıp tarihi ve etik alanlarında çalışmalar yapan Türk akademisyendir.
Edirne Kurtuluş İlkokulu’nu, Edirne Lisesi Ortaokulu’nu ve 1965’te Edirne Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1970’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.
1970’te Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu’nun başkan olduğu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji (Meslek Ahlâkı) Kürsüsü’ne, Osmanlıca okutmanı olarak girdi.
1973’te üniversite giriş sınavındaİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Bir süre Hukuk Fakültesi’ne devam edip ayrıldı.
1973’te Yusuf Yıldırım ile evlendi.
1982’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’nde hazırladığı “15. Yüzyıla Ait Anonim Bir Cerrahname” adlı teziyle “M.Sc.Dr.” ünvanını aldı.
1990 yılında yine İstanbul Üniversitesi’nde doçentliğe yükseldi. 1991’de doçent olarak atandı. 1996’daprofesör oldu.
Hizmetleri :
Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmaktadır. 1993-2008 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul üyeliği yapmıştır. 1995’te İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Müzesi’nin restorasyonu, yeniden düzenlenmesi ve sergilenecek parçaların seçimini yapmak üzere kurulan komisyon üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından, İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu kurucu üyeliğine getirilmiştir. 1 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. Türk Tıp Tarihi Araştırmaları ile Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergilerinin hakem kurulundadır. Bir süre Türk Nöroşirurji Dergisi hakemliği yapmıştır. Toplumsal Tarih dergisi yayın kurulu üyesidir.
Bilimsel çalışmaları :
Türkiye’de kız öğrencilerin Tıp Fakültesi’ne kabulünün 75. yılını kutlamak üzere 1997 yılında, “Sağlık Alanında Türk Kadını” sempozyumunu düzenlemiş ve bu sempozyumda sunulan bildirileri editörlüğünü yaptığı bir kitapta yayınlamıştır.
İstanbul Darülaceze Müessesesi’nin 100. kuruluş yılı nedeniyle, bu sosyal yardım kurumunun yüz yıllık tarihini, İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi (İstanbul 1996) adıyla kitap olarak yayınlamıştır. Yıldırım, 2003 yılında Prof. Dr. Emre Dölen ile birlikte, “Darülfünun’dan Günümüze Üniversite Yayıncılığı ve Yaşamı” konulu bir sergi açmış ve sergi kitabını, Dölen ile birlikte yayınlamıştır. Osmanlı Devleti’nin payitahtı olması nedeniyle sağlıkla ilgili her gelişmenin beşiği olan İstanbul hakkındaki çalışmalara önem vermiştir. Bu kapsamda şehrin en eski hastanelerinden biri olan Şişli Etfal Hastanesi’nin 111. kuruluş yılında, “Hastane Tarihimizde bir Kutup Yıldızı Hamidiye Etfal Hastanesi” (İstanbul 2010) kitabı yayımlanmıştır. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul Üniversitesi desteğiyle “İstanbul’un Sağlık Tarihi” (İstanbul 2010) adıyla yayımlanan kitabı ise alanında ilk olup İstanbul’un şimdiye kadar topluca ele alınmamış sağlık tarihini aydınlatan bir eserdir. “A History of Healthcare in Istanbul” (Trabslated İnanç Özekmekçi, Translated Editor Reiner Brömer, İstanbul 2010) adıyla İngilizce olarak da yayımlanmıştır.
Yıldırım’ın sağlık tarihi alanındaki bilimsel çalışmaları, el yazması tıp kitapları ile arşiv belgelerine dayanmaktadır.
Türk Tıp Tarihi Kurumu, Société International d’Histoire de la Médecine, Tarih Vakfı ve Türkiye Biyoetik Derneği üyesidir.
Yayınları :
Nuran Yıldırım, ikisi İngilizce olmak üzere altı kitap yazmış, iki sempozyum kitabının da editörlüğünü yapmıştır.
Ayrıca altısı İngilizce, biriFransızca, biri İtalyanca yayınlanmış 24 kitap bölümü yazmıştır.
Bunların dışında makale ve bildirilerinin toplam sayısı 245’tir.
Yayınları; Osmanlıca tıp yazmaları, XIV.-XV. Türkçe tıp yazmalarında hasta yemekleri, Türkiye’de tıp eğitiminin tarihi, tıp eğitiminde modeller, halk sağlığı ve şehir hijyeni tarihi, başta kolera olmak üzere salgın ve bulaşıcı hastalıklar, karantina teşkilatı, karantina uygulamaları ve toplumsal tepkiler, İstanbul’daki hastaneler (darüşşifalar, askeri hastaneler, yabancı misyon hastaneleri), sağır-dilsiz ve âmaların eğitimi tarihi, Türk hekimlerinin seçkinleşme mücadelesi, tebhirhaneler (dezenfeksiyon istasyonları), Türk kadınlarının sağlık alanında var olma mücadelesi, diş hekimliği eğitimi tarihi, diş hekimliğimizin öncü kadınları, anestezi aletleri tarihi, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e koruyucu sağlık uygulamaları,radyolojinin Türkiye’deki gelişimi, eczacılık tarihi, eczacılık mevzuatının tarihi gelişimi, Türkiye’de hekim-eczacı işbirliğinin tarihi süreci, tarihimalpraktis olgularından örnekler, Türkiye’de deontoloji öğretimi tarihi ve 1876’da İstanbul’da yayınlanan deontoloji kitabı, İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun tarihçesi, Türkiye’de ilk böbrek nakilleri ve organ aktarımlarında etik duyarlığın oluşması, aydınlatılmış onam kavramının Türkiye’deki gelişmesi, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda sağlık hizmetleri tıp bilgisinin Avrupa’dan transferi, II. Abdülhamid’in böbrek hastalığı gibi konularda yoğunlaşmıştır.

Kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/Nuran_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m

Pin It on Pinterest