Balkan Savaşı'nda Edirne Hastanesi -Engin Koç

Edirne Hastanesi

Savaşın başlamasına müteakiben Edirne’de bir hastane 
kurulmasına karar verildi.Kararın alınmasından kısa 
süre sonra bölgeye murahhas sıfatıyla gönderilen genel 

merkez üyelerinden Doktor Bahaddin Beyin teşebbüsleri 
sonucunda Edirne’de İstasyon civarlarında üç yüz 
yataklık bir hastane kurmaya elverişli bir bina olan 
Zabitan Mektebi’nin Hilal-i Ahmer’e tahsis edilmiş 
olduğundan bu binada istenilen koşullara sahip bir 
hastane kurulacağına karar verildi. Ancak Edirne ve 
İstanbul arasındaki bağlantının kesilmesiyle
birlikte bu hastaneye gönderilecek olan malzeme ve 
personel yolda kalmış ve Edirne’ye ulaştırılamamıştır. 
Bunun üzerine Doktor Bahaddin Şakir Bey Osmanlı 
Bankası poliçeleriyle 2000 Liralık bir tahsilat 
yaparak hastanenin ihtiyaçları Edirne’den temin 
edilmiş,kendisine de hastane kadrosunu orada temin 
etme yetkisi verilmiştir. Bunun neticesinde Edirne 
hastanesi faaliyete geçmiştir.
Doktor Bahaddin Bey Edirne’de hastanenin açılmasından 
kısa süre sonra İstanbul’da bulunan Genel Merkeze 
bir telgraf göndererek, hastanenin faaliyete geçtiğini 
ve yaptıklarını bildirmiştir30. Edirne’ye ulaşım 
mümkün olmadığından hastane ve faaliyetleri hakkında 
fazla bir malumat bulunmamaktadır. Ancak Doktor 
Bahaddin Bey hastane için gerekli bütün malzemeleri 
Osmanlı Bankasından almış olduğu 2000 Osmanlı Lirası 
kredi ve halktan topladığı yardımlarla tamamlamış ve 
hastaneyi faaliyete geçirmiştir31.
Hilal-i Ahmer Edirne’ye yardım gönderilememesi 
nedeniyle bölgeye bütün masrafları Osmanlı Hilal-i 
Ahmer’ine ait olmak üzere Alman Salib-i Ahmer’i 
aracılığı ile yardım göndermeyi de denemiş ancak 
Alman sağlık heyeti Sofya’ya kadar geldiği halde 
daha ileriye geçmesi Bulgar askeri kuvvetleri 
tarafından engellenmiştir32. Edirne’de devam eden 
Bulgar kuşatması sırasında şehre yardım 
ulaştırılamamış sadece Darülfünun Hastanesinden Dr.
Derviş Beyin tarafından cüzi miktarda sağlık 
malzemesi götürülebilmiştir. Bunun dışında
kuşatmadan kaçarak İstanbul’a sığınmaya çalışan 
muhacirler için kısıtlı imkânlarla yardım
istasyonları kurulmuştur33.30 EK6. OHAC Salnamesi 1340; s. 151
31 OHAC Salnamesi 1340; s. 151; OHAM; S.1, 1921, s. 151; 
M. Uluğtekin; S. Akgün; a.g.e., s. 109.
32 M. Ulu_tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 109.
33 OHAM; S.1, 1921, s. 150-151

Pin It on Pinterest