Kasım Yolageldilinin Oğlu Cevat Bey Yunanlılar Tarafından Kaçırılıyor


Kaynak Araştırma;Engin Koç
Osmanlı Arşivlerinden;

Bâb-ı Âli
Dahiliye Nezareti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Şube
Umumi
Hususi
Sinekli Hudud-ı Emniyet Müfettişliği’nden
mevrud 14 Haziran 1338 tarihli ve 107 numaralı
tahriratın suretidir.
1.Ramazan-ı şerifin yirmi sekizinci gecesi
Edirne’de yediyol ağzında vaki Kıtırcılar
Camii şerifine bir Yunan zabiti maiyeti sekiz
neferle girerek kasaturalarıyla kandilleri
kırdıktan sonra namaz kılmakta olan cemaati
dışarı çıkararak işkence yaptıkları bilahire
mezkur cemaat-i İslâmiye reisi bulunan Ahmed
Bey ile ilmiyeden müftü efendiyi hükümete
göndererek şikayetde bulunmuşlar ise de hiç
bir semere hasıl olmadığı,
2.Malkara kazasına tâbi Azablar Karyesi
Camii şerifi Ramazan’ın yedinci gecesi Yunan
eşkiyaları tarafından basılarak cemaatten iki
kisinin kulağı kat’ edildikten sonra fidye-i
necat olarak beş bin drahmi ve ikiyüzelli
lira-yı Osmani almakla beraber cemaati döverek
savuşup gittikleri.
3.Lalapaşa kazasına tâbi Savafacı karyesinden
oniki kişiyi alarak köyün haricinde bir mahale
kadar götürdükten sonra tel örgüsüne mahsus
dikenli tel ile çıplak oldukları halde Yunan
jandarmaları tarafından darb edildikleri ve
şiddeti darbdan üç kişinin vefat ettiği.
4.Göğüler karyesinden Ahmed oğlu Hüseyin’in
hiçbir esbaba müstenid olmadığı halde Yunan
jandarmaları tarafından darb edilmekteyken
tecennün eylediği Fransız konsulatosuna vuku
bulan müracaat üzerine Hüseyin’in
bîmarhaneye sevk ve etıbba tarafından
konsolosa şiddeti darbdan müteessiren cinnet
getirdiğine dair rapor verildiği.
5. 7 Haziran 1338 tarihinde Havsa kazasına
tâbi Burunsuz karyesi eşkıya tarafından
basılarak birkaç saat süren bir müsademeyi
müteakip Yunan müfrezelerinin yetişmesi
üzerine sakilerin firara muvaffak oldukları
ve bu esnada halktan birkaç kişinin vefat
ettiği Burunsuz hadisesinde alakası olduğu
bahane edilen Edirne eşrafında Kasım Efendi’
nin mahdumu Cevad Bey’in hükümetçe bir
semt-i meçhule sevk edildiği hayat ve
mematından henüz ailesinin malumatdar
olmadığı bu vakayı müteakip Yunan asker ve
jandarmalarından mürekkeb bir kafilenin
lalettayin günlerde karye-i mezkureyi
basmakta bulundukları hiçbir delail ve
emareye desters olunmadan derdest ettikleri
Müslümanlar’ın hapishanelere sevk edilerek
her türlü ihtiyacat-ı hayatiyeden mahrum
bırakıldıkları bunlardan bir kısmının açlıktan
vefat ve kısmı diğerinin “Epir Adası’na”
sevk edilerek muhtelif cezalarla tecziye
edildikleri şimdiye kadar bu vecihle
istinadatla mahkum ve Epir Adası’na sevk
ettikleri Müslüman’ın 480 kişiye baliğ
olduğu,
6. 18 yasından 55 yasına kadar olan her
ferdin yollar insasına mecbur tutulduğu
yapmayanların 15 drahmi vereceğinin
beyanname suretiyle ilân edildiği maruzdur
ol babda.
Aslına mutabıktır.
Kaynak;
Hazırlayan: Bilgen BAYIN
Danısman: Prof. Dr. Ilker ALP
Lisansüstü Egitim, Ögretim ve Sınav Yönetmeliginin
Tarih Anabilim Dalı, Yakınçag Tarihi Bilim Dalı için
öngördügü YÜKSEK LISANS TEZI olarak hazırlanmıstır.

Pin It on Pinterest