01 Ekim 1912 Osmanlı Devleti Seferberlik İlan etti..

Bab-ı Ali

Meclis-i Mahsus
1810
İrade-i Seniyye
1- Birinci ve ikinci Ordu Müfettişlikleri dahilinde Nizamiye ve Redif ve Müstahfızdan müteşekkül umüm kıta-i askeriye hal-i seferberiye vaz’olunacaktır.
2- Üçüncü Ordu Müfettişliği ve dahilinde bulunan ve Birinci ve İkinci Müfettişliklere müretteb olan kıtaat-ı askeriye dahi seferberiye konulacaktır.
3- Üçüncü Ordu Müfettişliği dahilinde bulunan ve balada ta’dad olunan kıt’alardan ma’adasıyla Dördüncü Ordu Müfettişliği dahilindeki kıt’at-ı askeriye şimdilik seferber edilmeyecektir.
Bu irade-i seniyyenin icrasına Harbiye ve Dahiliyye Nazırları memurdur..
Fi 19 Şevval sene 330 ve 18 Eylül 328
İmzalar ;
Padişah Mehmed Reşad, Sadrazam, Şeyh-ül İslam,
Şura-yı Devlet Reisi, Harbiyye Nazırı, Dahiliyye nazırı, Adliyye Nazırı, Hariciyye Nazırı, Ticaret ve Ziraat Nazırı, Nafia Nazırı, Bahriyye Nazırı, Maliyye Nazırı, Maarif Nazırı, Evkaf Nazırı, Posta ve Telgraf ve Telefon Nazırı
01 Ekim 1912 Osmanlı Devleti Seferberlik İlan etmiştir.*
Kaynak;
* Balkan Savaşlarında Edirne-Togay Seçkin Birbudak 2008

Pin It on Pinterest