Şahin Giray’ın Rodos'ta İdam Edilmesi

220px-Devlet_II_Giray
Bilgiyi İleten;Engin Koç
Şahin Giray’ın Rodos’ta İdam Edilmesi..
Şahin Giray Han’ın idamı
Sünbül-zade Vehbi Efendi, Rodos mütesellimi ve sair zabitan,Şahin Giray’ın bulunduğu bağ evine gelerek, onu zorla iç kaleye getirmeye muvaffak olmuşlardı. Ancak Şahin Giray, son bir gayretle, kale haricinde bulunan Fransız konsolos-hanesine sığınmış ve buradan, adamlarının hazırlamış olduğu Tekirdağ tarafından gelecek olan bir tüccar gemisi ile kaçma teşebbüsünde bulunmuştur. Fakat Rodos Kadısı Sünbül- zade ve sair ayan 16 Şevval 1201 (1 Ağustos 1787), Salı günü, 1000 kadar askerle konsolos-haneyi kuşatarak, Şahin Giray’ı buraya çıkarmışlar ve tekrar iç kaleye götürerek, adamlarını yanından tefrik edip, göz hapsinde tutmaya başlamışlardı. Sonunda 1787 Ağustos’u ikinci haftası başlarında, Kapıcılar bölükbaşısı Ali Ağa ve adamlarının Rodos’a gelmesi ile, mahfuz tutulduğu yerde boğularak idam edilmiş, müteakıben kesilen başı İstanbul’a gönderilmiştir.
Şahin Giray’ın ölüm haberi alındıktan sonra , Osmanlı Hükümeti, onun Rodos’ta mahfuz ve mahpus bulunan 30 kadar adamı içinde yalnızca, Hacı Mekki’nin cezalandırılmasına, diğerlerinin ise, serbest bırakılıp istedikleri yerlere gitmelerine dair Rodos Kadısı ve mütesellimine emirler gönderilmiştir. Bundan başka I.Abdülhamid, Şahin Giray’dan geriye kalan altın ve gümüş cinsinden 24. 365.5 kuruş değerinde ki eşyanın, Darbhane’ye teslimini arzeden Sadrıazamın telhisi üzerine, bu eşyaların Darbhaneye gelmesinin, Devletin şanına halel getireceğini yazarak, bütün mallarının tahrir edilip vereselerine dağıtılmasını emretmiştir. Ayrıca Şahin Giray’ın Edirne ve Burgos’ta bulunan eşyalarının ve adamlarının miktarı sorulmuş ve bunların defteri yapılarak bildirilmesi istenmiştir. Bu emir müvahecesinde, Şahin Giray’ın Edirne’de bulunan hazinedarı Baht Şah ve şerbetçisi Esseyyid Mehmed de dahil olmak üzere, Edirne Kadısı İsameddin Ahmed Efendi ile Edirne Bostancıbaşısı Ali Ağa’ dan müteşekkil bir hey’et, bu malları ve eşyaları Edirne’de ki Vefa ahırından daha mahfuz bir yere taşıtarak, sayımını yapmışlar; maktül Han’ın 34 binek hayvanı , 23 arabası ve 143 kadar da adamının bulunduğunu tesbit etmişlerdir. Daha sonra, Şahin Giray’ın Edirne’de bulunan adamlarının tayinatları kesilerek, Şahin Giray’ın kardeşi, eski Kırım Hanlarından Sahib Giray’ın yanına gönderilmişler; ayrıca maktül Han’ın Burgos’ta beklemekte olan ailesi de Sahib Giray tarafına yollanmıştır.

Pin It on Pinterest