Abdülhamid Han'ın Gümülcine Sancağındaki Çiftliği-Mustafa Gültekin Koleksiyonu

1483167_10152007945361827_608268274_n
Mustafa Gültekin Koleksiyonu..
Çeviri;
Zeki Özkan
Sened-i Hâkânî
Gümülcine Sancağında, İskeçe Kazasına tabi Kireççiler Karyesinde Sultan Bayezid Han-ı Veli hazretlerinin vakıfları ….nında tarafları hacı Süleyman oğlu Hasan ve Hacı Nasuh tarlaları ve çeşme ile mahdud Otuz Beş Dönüm Yüz Seksen Beş Metru-yı atik ve On İki Dönüm İki Bin Üç Yüz Elli metro murabba-ı cedid arazi, Maliye Hazine-i Celilesi canibinden Seksen Beş Guruş, Yirmi Beş Santim bedel mukabilinde, nam-ı cenab-ı padişahiye ferağ olduğu kaza-i mezkûrun zîrde şuhud ve numerosu muharrer hasılat defterinde merkum olmakla mucebince hala şeref efza-yı eevreng-i saltanat-ı uzma ve revnak-bahşa-yı taht-ı hilafet… şevketlü, mehabetlü, kudretlü, azametlü, veliyyü ni’met-i bi-minnetimiz, padişahımız es-sultan ibn-ü’s-sultan, es-sultan, el-gazi Abdülhamit han-ı sânî edamallahü ömrühü ve nasruhu ila ahiri’d-devran efendimiz hazretlerinin uhde-i mekarim-i iddet-i mülûkanelerine kaydiyle ba-şevket ve’l-iclal kemal-i cûd ve neşat ve fart-ı süruru ve inbisat ile tasarruf buyurulmak da’vat-ı hayriyyesini yad ve tekrar ve Arazi Kanunname-i Humayûnu ahkamına tevfikan evlad-ı zükur ve inasa mütesaviyen intikal etmek şartıyla işbu Sened-i Hâkânî tahrir ve hasbel mahuriye? Hubarın ve mes’ud-ı hâk-i pây-i uyûn ârâ-yı cenab-ı mülükdarilerine takdime ictisar kılındı.

Pin It on Pinterest