Hüküm Ayşe Kavillioğlu

1504063_1495548050670220_186545401_n
Çeviri; Ayşe Kavillioğlu
HÜKÜM
Flipe monlâsına ve Tatarpazarı kadısına ve a‘yân-ı vilâyet ve sâ’ir iş erlerine hüküm ki
Zikr olunan kazâlarda sekbanlık nâmıyla zuhûr iden haydut ve kuttâ‘ı’t-tarîk eşkıyâsının ahz olunmasiçün Edirne bostancıaşı ( boş ) dâme mecd’u-hû tarafından emr-i şerîfimle ustalar ta‘yîn olunmuşiken bu ana değin te’hir olındığı sem‘-i hümâyûnuma ilkâ olunmağla siz ki mûmâ ileyhimsiz eşkıyâ-i mezbûrûn bi-eyy-i vech’in kâne ahz ve ele getürüp rikâb-ı hümâyûnuma ihzâr eyleyesüz deyu yazılmıştır
Fî evâsıt-ı Muharrem sene ( 1 ) 101

Pin It on Pinterest