TRAKYA PAŞAELİ, Hilal-i Ahmer, Himaye-i Eftal,

Zeki Özkan
TRAKYA PAŞAELİ
Müdafaa-i Hukuk
Hey’et-i Merkeziyyesi
Aded
Hususidir
Şevki ağabey;
Size şimdiye kadar mektup yazmak istedim ise de meşagil-i kesire dolayısıyla muvaffak olamadım. Kim bilir şimdi meydan senindir. istediğin gibi irad-ı nutk ile, zaman senindir. Avazın çıktığın kadar bağır, biz burada kema fis-sabık söylenmekten hâlî değiliz. Laboratuarınızı nakl ettiğinizi gazetelerden okudum, inşallah hayırlı müşteriler bulursun. Yoksa eskisi gibi dârüz-zede mi? Şimdilik bu kadar yazıyorum. İcab ederse fazla yazarım. Kemal Beye artık isimlerini ta’dada lüzum görmüyorum. Bilcümle ihvana selam. Baki hürmetler efendim.
29 mart 339
Trakya cemiyet hey’et-i Merkeziyye, Encümen-i Daim-i Vilayet-i sıhhiye, Muavenet-i İçtimaiyye, Hilal-i Ahmer, Himaye-i Eftal, Tedrisat-ı İptidaiyye Meclisleri azasından
Edirne

trakya paşaeli...

Pin It on Pinterest