Fındıklıyan un fabrikası – Yılmaz Akçaalan

un fbrika..

Bilgiyi ileten : Yılmaz Akçaalan

Yapmak ve Yıkmak!
Son senelerde sırtı sıra uğradığı meş’um işgaller yüzünden halkı fakr-u zarûret içinde kalan Edirne halkının, hiç olmazsa nefis ve ucuz ekmek yiyebilmesi gaye-i hüsnesiyle emlâk-ı milliyeye aid bulunan ve “Fındıklıyan’da Girmeni” nâmıyla ma’ruf Edirne’nin biricik un fabrikası iki sene evvel bir cemile olarak on sene müddaetle işletilmesi hususu rahîm ve şefîk hükümetimiz tarafından Edirne Belediyesine buyurulmuşdu. Fabrikanın belediyemize terkini müteakip unlardaki karışıklığın ve ekmeklerdeki lezzet bozukluğunun gün gecdikçe ıslah edileceği beklenirken aradan iki seneye yakın veya daha fazla bir zaman geçdiği halde maalesef şehrin dünden daha mahlut (karıştırılmış, katılmış)ve daha pahalı ekmek yediğine şahid oluyoruz, şu halde hükümetin fabrikayı belediyeye terk etmekle gözetdiği çok hayırlı maksad ortadan gaib olmuş demektir.
Gazetemiz bu hususta halkın acı şikayetlerine tercüman olmağa çalışdığı zamanlarda bazı kimseler bu haklı neşriyatımıza itiraz ederek fabrikanın kazancını (!) ileri sürerek bir müdafaa cephesi teşkiline uğraşıyorlardı, bittabi bu gayri varid iddiaya vaktinde icab ettiği vecihle cevab verdiğimizden bu noktaya şimdilik tekrar avdet niyetinde değiliz!
Yalnız ortada şimdiye kadar hükümet arzusu yerine getirilmediği ve bînnetice (Neticede, netice olarak) iki senedir ekmek gibi başlıca bir havâyic-i zarûriye (zaruri ihtiyaçlar) yüzünden şehrin sıkıntıya ma’ruz bırakıldığı keyfiyeti meydandadır.
Bugün fabrika, belediyenin elinde ve idaresindedir ve bu suretle de çok iyi bir iş yapılmışdır, yeni belediye hey’eti, fabrika mesaisinin halkın menfaatine neticelenebilmesi için fabrikadaki keyfi, indî ve karakuşi ( Kanun, kural, mantık ölçülerine dayanmayan) hükumetlerle devam edegelmekde olan idareye nihayet vermekle takdirleri celp eden çok mütecellidane (kahramanca) bir karar ittihaz etmiştir.
Yerine iyisini ikame için yapılan bu tebeddülün matbul neticelerine erişilemezse o vakit bu yapmak kararını “yıkmak” mahiyetinde kabule imkan hasıl olabileceğini düşündüğümüzden halkçı ve hüsnüniyet sahibi olan yeni belediye reisimizden ve hey’et-i muhteremesinden dikkat ve i’tinayı hi bir vakit nazardan devir tutmamalarını (düşürmemelerini) temenni ederiz.
Emin Necmeddin
24 Haziran 1928

Pin It on Pinterest