Kategoriler
Osmanlı Dönemi

Edirne mütesellimi ve Edirne Bostancı başısına hüküm..

os.belge.Çeviri;Aşiyan Sahaf Etem Coşkun .
1 – Edirne mütesellimi ve Edirne Bostancı başısına ve Edrirne’den Asitane’ye gelince yol üzerinde olan kale dizdar ve kethüdaları ve yeniçeri
2 – serdarları ve sa[ir] zabitana hüküm ki ;
3 – kuzattan sâbıka….verilmiş olan Mehmed Efendi südde-i saadetime arz-ı hal gönderüb mumaileyh… İstanbul mahallatından
4 – Molla Zirek Mahallesi sakinlerinden olub bundan akdem mutasarrıf olduğu…ehl ü ıyâliyle gidüb ba’de’l azl Asitane’ye…..