Havsa Reji İdaresi Memuru Tufan Baş Arşivi

1524580_549055015208674_528134324_n Tufan Baş Arşivi
Çeviri;
Zeki Özkan

TERCEME-İ HÂL
Sicill-i Ahvâl-i Me’mûrîn Dairesi
İsim ve Şöhreti
Hamdi Bey
Tarih-i Velâdeti
Elli Yedi yaşındayım
Pederinin Şöhreti ve San’atı
Miralaylıktan mütekâid İbrahim Bey
Tâbiiyyet
Türkiye Büyük Millet Meclisi teb’asından
Müteehhil Olup Olmadığı
Müteehhilim
Iyal (Evlat ve Akrabası)
Bir Valide, bir zevce, büyük ve küçük beş evladım vardır.
İktidar-ı Mâlîsi (İktidar-ı mâlisinin ne idüğü ve deyni olup olmadığı iş’ar olunmak)
Validem, sekiz, on bin,Liralık bir kadındır. ……. …………. deynim bitmek üzeredir.
Hidemât-ı Sâbıkası
Birinci Ordu, Birinci İşkodra Fırkası, Yetmişinci Bardanyol Alayı Kumandanı idim.
Hizmetini Ne Sebebi ile Terk Etmiş Olduğu
Beşinci cerihayı aldıktan sonra malûlen tekâüd edildim.
Hakkında Kimden Sual Olunabilecektir ve Kefalet ve Şehadetnameler Var mıdır Kefilim Re’fet Paşa Hazretleri, Karargah-ı Erkân-ı Harbiye Reisi Miralay Abdurrahman Nafiz Bey’le, müteaddit erkân-ı askeriyedir.
Şehadetnamelerim vatan için beş defa saha-i zemine döktüğüm hûn-ı hamiyetlerin, ayrı ayrı nakş ettiği şeref levhalarıdır
Âşina olduğu Lisanlar
Türkçe, biraz da Fransızca
Müsted’inin İstihdam Olunmak İstediği Me’muriyet Hüsn-i hizmet ve liyakatım takakkuk ve sebkat ettiği takdirde daha büyük mevki isterim.
El-haletü hâzihî Havsa Reji Memuriyetindeyim.
Zîrde sahib-i imza Reji Memurin Nizamnamesine tamamen ve kamilen vakıf olduğu ve Nizamname-i mezkûra münderic olan ahkâm ile
bundan böyle karargîr olacak ahkâma bilâ-şart ü kayd ittiba’ edeceğimi beyan ederim.
Fi 18 Mart sene [1]339
Havsa İnhisar ve Duhan Memuru
Hamdi
İmza
Zîrde sahib-i imza işbu varakada münderic mâlumatın sıhhatini tahkik edeceğimizi tasdik ederiz.
Fi 3 Mayıs sene [1]339
Nazır
imza
[*] İşbu imza üç Kuruşluk bir pul üzerine vaz’ olunmuştur.

Pin It on Pinterest