Edirne hânedânından İbiş Bey in mezar taşı

Günümüz alfabesine aktaran;
Yılmaz Akçaalan
Diriga yine bir ehl-i kerem azm-i bekâ etdi
Edirne halkı matem kıldı bu hâl-i gam- efzâdan
İderdi iktidâ hem-nâmı İbrahim-i zî-şana
Dirig itmezdi cûd u lütfunı a’lâ vü ednâdan
Cihanda pâye-i istabl-i (?) âlî eyledi ihrâz
Hüdâ câh-ı halîl i’tâ ide Firdevs-i a’lâdan
Nizam-ı hânedânı haşre dek ma’mûr ola her an
Budur dâim temennimiz cenâb-ı Hak teâlâdan
Dedim tarih-i cevher fevtine hüzn eyleyüb Galib
Edirne hânedânından İbiş Bey göçdü dünyadan
1277 (Milâdi : 1861-1862)

10428653_10205376690117527_5227867906594622942_n

Pin It on Pinterest