Trakya Paşaeli Cemiyeti; Cafer Tayyar'ın Mustafa Kemal'e Mektubu

“Anadolu ve Rumeli Mudafa-i Hukuk Cemiyeti

                                                                    Temsilciler Kuruluna
Y: 11/10/1919 şifreye
1- Sevgi ve büyük yakınlığınıza özellikle teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.
2- Kuruluşu gününden pek az sonra Trakya-Paşaeli ile amaç ve çalışma birliğine geçerek cemiyetimizin işlemesinin, güç zamanlarda bile sağlanıp yürütülmesine ve örgütün genişletilmesine çaba harcanmıştır.
 3- İlin en küçük yerlerine değin yayılmış bulunan örgütün pekiştirilip güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Kolordu’ya bağlı olup Kırklareli, Keşan ve Tekirdağ’da bulunan tümenlerimizin komutanları güvenilir ve vatansever arkadaşlarımızdan bulundukları yerlerin merkezle olan bağlantıları çok esaslı ve sağlamdır. Tüm Trakyalılar bütün varlıklarıyla kutsal vatan görevini yerine getirmek için hazırdılar.
 4- Seçimlerde Trakya-Paşaeli Cemiyeti ile iş birliği yapılarak, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ilkelerini kabul eden ve bu ilkelere bağlı kalacak olan kişilerin mebus seçilmelerinin  sağlanmasına çaba harcanmaktadır. Trakya’nın her yanında seçimlerin genel istek çerçevesinde sonuçlanması umudu kuvvetlidir. Birinci Kolordu: Kırk dokuz, Elli beş ve Altmışıncı Tümen’lerden oluşmaktadır. Yakın zamana değin Çatalca Müstahkem Mevkii ve Kolordu’nun buyruğunda bulunmakta iken Süleyman Şefik Paşa’nın Harbiye Nazırlığı zamanında İstanbul’da Yirmi beşinci Kolordu’ya bağlanmıştır.
Tren hattının korunması göreviyle Şubat’tan beri Trakya’da bulunan güçlü bir Yunan taburu yerli Rumlar arasında örgüt kurarak güvenliği tehdit ve Müslümanları saldırılarıyla huzursuz etmişlerse de, son bir iki ay içinde cesaretleri kırılmış ve olaylar azalmıştır. Ancak Doğu Trakya’nın son zamanlarda önem kazanan dikkat çekici durumu Trakya’nın yazgısı üzerinde bazı bilgiler vermeyi gerektirmektedir. Venizelos’un şeytanca politikası ve önerileri sonucu olarak, hiçbir Bulgar bulunmayıp dört yüz bin kadar Müslümanın vatanı olan Paşmaklı, Darıdere, Kırcaali orta kısmı Bulgaristan’a ve yine büyük bir İslâm çoğunluğunun oturduğu İskeçe yöresinde Gümülcine yakınına kadar Yunanistan’a bırakılması ve –yazgısının belirlenmesi daha sonraya bırakılan– öbür Batı Trakya bölümünde, yani Gümülcine, Dedeağaç, Dimetoka bölümünde Rumlar çoğunluğu elde edecek durumda kalmıştır. Yunanlıların uluslararası yönetimden yararlanarak getirecekleri Rum göçmenleri bu çoğunluğu az zamanda daha önemli bir yüksekliğe çıkarabileceklerdir. Trakya’nın yönetim biçimi söz konusu olacağı zaman oluşturacakları Rum çoğunluğunu ileri sürerek bu bölümün de Yunanistan’a katılmasına çalışacaklardır. Yunan isteklerinin gerçekleşmesi durumunda, Doğu Trakya’da da sınır komşusu olmak fırsatından yararlanılarak, Yunan propagandası genişleyip, güvenliğin hemen bozulacağı ve artık Müslümanların esenlik ve huzura veda edecekleri açıktır. Batı Trakya’da ve özellikle Müslümanların çoğunlukta bulunduğu bölgelerde Ulusal Örgüt kurulmakta ve ulusal isteklerin elde edilmesine her yoldan çalışmaktadırlar; kendilerine olabilen her türlü yardım ve destek sağlanmakta ise de,Yunan isteklerinin gerçekleşmesine engel olmak ve Doğu Trakya’yı Yunan etkinliğinden uzak bulundurmak için Bulgaristan’a ve Yunanistan’a bırakılan parçaları da içinde olmak üzere Batı Trakya’nın bağımsız ve özerk bir devlet olarak varlığını göstermesi ve böylece Osmanlı Devletiyle sınır komşusu olarak yaşama olanağı bulunmayan ve yapacağı propagandalarda yerli Rumları kışkırtmaktan hiçbir  zaman geri kalmayacak tek düşmanımız Yunanistan ile Osmanlı sınırı arasında güçlü bir islâm devletinin kurulması vatanın yüksek çıkarları gereğinden görülmekle, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu görüşü uygun bulursa,gerekli etkin girişimlerde bulunarak bunun gerçekleşmesini lütfen desteklemeniz rica olur efendim. 
                                                                                                                Birinci Kolordu Komutanı
                                                                                                                       Cafer Tayyar
                                                                                                                 Tekirdağ, 12/10/1919″
Kaynak; Hilmi Dinçer  http://www.devrimgazetesi.com.tr/trakya-pasaeli-cemiyeti-ve-chpnin-trakya-tavri-3/

Pin It on Pinterest