KARAAĞAÇ HAVÂDİSİ 28 Haziran 1339 Paşaili Gazetesi

Günümüz Alfabesine Aktaran; Yılmaz Akçaalan
28 Haziran 1339
Paşaili Gazetesi
KARAAĞAÇ HAVÂDİSİ
Karaağaç’dan aldığımız haberlere nazaran Yunan hükûmeti; Karaağaç ahâlisine hitâben, Lozan Konferansından şehrin tahliyesi için daha iki ay mühlet alındığını ve halkın rahat rahat işi ile, gücü ile meşgûl olabileceğini iş’ar eden mühim ve uzun bir beyannâme ta’lik etmiştir.
Bu beyannâme birkaç gün Karaağacın müvesves ve mütelâşi sakinlerini teskîn edebilmiş ise de bir iki gün sonra mühim bir menba’dan sudûr etdiği rivayet edilen zenginl(erin) derhal firar etmeleri lâzım geldi(ği) hükûmetçe kendilerine beyan edilmiş olması haberi üzerine fakir ahâli arasında eski telâş tekrar baş göstermiştir.
Mahfil-i husûsiye ve nîm rüsûmiyeye nazaran Anadolu’dan ve Edirne’den bin türlü propagandalarla hicrete teşvîk edilerek şimdi hâl-ü pürmelâlleriyle zerre kadar meşgûl olmayan Yunan hükümetine karşı muhâcir ve Rumlar tarafından gizli bir isyan ve ihtilal harekâtı icra edileceği kuvvetle zan ediliyormuş!
Karaağaç Polis Baş Me’mûru, bu meçhûl harekatın ve vuku bulacağını öteye beriye iş’a eden şüpheli eşhâsın tevkîfi için evâmir-i kat’iyye vermiş!…

Pin It on Pinterest