Trakya- Paşaili Müdafaa Heyet-i Osmaniyesinin Programıdır

Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan / Zeki Özkan
paşşşş paşaeligazetesi.1
—–
1- Trakya’nın Osmanlı Padişahlığındaki rabıta ve tamamiyet-i mülkiyesinin tesisi maksadıyla Trakya Paşa ili müdafaa heyet-i Osmaniyesi namında bir cemiyet teşkil edilmişdir.

2- Cemiyetin merkez-i idaresi Edirne şehridir
3- Heyet-i idârenin itimad namesi …. zevatdan mükerkkeb irsal edeceği mes’ul murahhaslar vasıtasıyla memalik-i ecnebiyede ve payitahtda makasıdını müdafaa edecekdir.
4- Cemiyetin gayesi; cemiyet-i akvam …. müessisi olan Vilson prensiplerine riayetle memleketin hakk-ı hakimiyet ve tamamiyetini kanun dairesinde müdafaa ve istihsaldir.
5- Cemiyet bir reis ve on iki azadan mürekkeb bir heyet-i idare ile tedvir edilir
6- Cemiyetin bütün teşebbüsatı senedat (?) …. üzerine müessis olrak haricen ve dahilen neşriyat ve telkinat ile meşruu davasını ve tarihe müstenid olan hakkını mütafaa ve istihsal eylemekdir.

7-Cemiyetin Osmanlı Padişahlığında mevcut fırkalardan hiç birisiyle alakası yoktur.
8-Cemiyet : Kanun mucibince kendi tedarik edeceği menabi ile tedvir-i mesalih eyleyecektir.
9-Makasıd-ı cemiyet olan Trakya Birliği ve tamamiyetinin husulüyle cemiyet infisah edecektir.

10-Cemiyet kavanin-i devlet-i aliyyeye tabi bir şahs-ı manevidir.

Pin It on Pinterest