Edirne’de Rum ihtilâl komitesi, Tanin Gazetesinden,Yılmaz Akçaalan

Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan
Tanin Gazetesi – 13 Haziran 1335 (Milâdi 1919)
Edirne’de Rum ihtilâl komitesi
Uzunköprü’de keşfedilen “Adlifiya” Cemiyeti
Garip bir yumurta sandığı—İlk Tahkîkât 
Komitenin Programı—“ Adlifiya” İhtilâl Komitesi
Rum köy papaslarının tahrikâtı – Meclis-i Belediye ve İdâreazâları da beraber…
Edirne vilâyetinde ahiren avâminisbette teşkilâtı hâiz bir Rum ihtilâl komitesi meydana çıkarılmıştır.
Bu komite “Adlifiya” yâni “İhvât” ismini haiz olubmaksad ve sûret-i teşkîline dair ele geçirilen programa nazaran Ma’rufEtnikiEteryanâmındaki Yunan cemiyet –i fesadiyesinin bir şu’besidir.
Adlifiya cemiyetinin meydana çıkarılması garip bir surette vukua gelmiştir. Uzunköprü’den Babaeski’ye nakledilmekte olan yumurta sandıklarının kalınlığı polisin nazar-ı dikkatini celp eder, sandık muayene olununca içinde katı bir şey bulunduğu hissedilir. Nihayet sandıktan yirmi beş Gra tüfeği çıkar.
Şu garip sandığı istasyona gönderen zatın kim olduğu tahkik olunur. Meclis Belediye azasından olduğu meydana çıkar. Şimendifer ücreti veren zât ise Uzunköprü Kaimmakam muavini Yani Efendidir!
Vakıa Edirne’ye aksedince tahkikat icrası için bir komiser gönderilir, komiser icra ettiği taharriyattaAdlifiya namında bir cemiyetin icraatına dair bir program ile yirmi deste kadar fişenk, bir çuval kurşun bulur.
Fakat el altından icra edilen tahkikat mes’elenin zahirde göründüğünden pek çok ziyade haiz-i ehemmiyet olduğunu isbat ettiği cihetle ta’mik-i taharriyat için Edirne Jandarma Kumandan vekili Asım Bey Uzunköprü ‘ye i’zam edilmiştir. 
Asım Bey tarafından icra olunan tahkikat Uzunköprü’de bir takım erbab-ı fesadın tasvirât-ı hainânelerini kâmilen meydan-ı sübuta çıkarır.
Asım Bey tarafından derdest ettirilen eşhas kendilerine kimlerin talimat verdiğini, teşvikâticrâ etiğini haber verirler. Bu sayede hangi köylerde teşkilat icra edildiği haber alınır. Tahkikat köylere teşmil olunur. Köylüler tahkikat şâyiası üzerine silahları gömüş olduklarını itiraf ile sakladıkları mahalleri haber verirler. Hafriyat neticesinde silâhlar elde edilmiştir.
Program:
Adlifiya cemiyet-i fesadiyesinin elde edilen programının bir suretini birkaç gün sonra aynen neşredeceğiz. Şimdilik şu kadar söyleyebiliriz ki, cemiyet köylerde azâsıüçden on kişiye kadar olmak üzere şubeler teşkil edilmiştir. Köylerin papasları bu cemiyete dahildir. Cemiyete girenler üç kişiden mürekkep bir heyet-i tahlifiye huzurunda tahlif olunmakdadırlar. Köy papasları bu heyet-i tahlifiyeye riyaset ediyorlar. Artık geliniz de Rum papaslarına ve Rum Patrikhânesinei’timad ediniz!
Adlifiya cemiyet-i fesadiyesininta’kib ettiği maksad bütün ahâliyiteslîh ederek hîn-i hâcâtda verilecek emir üzerine dahilde bir i’tişaş ve ihtilal çıkarmakdan ibarettir. Girit’deneşrolunan gazeteler Yunanistan ile Türkiye arasında bir harp zuhur ederse btüün Osmanlı Rumlarını itilâleda’vet etmekte olduklarından bu gazete sütunlarındaki teşvikât ile Uzunköprü Cemiyet-i fesadiyesininta’kib ettiği program arasındaki tevâfuk pek göze çarpıyor. Hele bu fesad cemiyetlerine Rum papaslarının ön ayak olması ve a’zâlarınpapaslar tarafından tahlif edilmesi ikide bir de hiç münasebet yokken bir çıbanbaşı koparmak isteyen Parikhanenin protestolarını tahattur etmemek kabil değildir.
Mevkûfîn :
Adlifiya Cemiyet-i fesadiyesinin meydana çıkarılması üzerine otuz kişi kadar taht-ı tevkife alınmıştır. Bunların içende meclis idâre ve belediye azaları da vardır. Mevkûfînden birisinin Yunanlı olmaması hasebiyle Yunan konsolosu ağız açmak istememiş ise de eski devrin geçtiğini görerek sükûta mecbur olmuştur.
İdâre-i Örfiye :
Uzunköprüdeidâre-i örfiye i’lân olunacağını zannediyoruz.

Pin It on Pinterest