Mustafa Kemal'den Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanlı’ğına Mektup,Zeki Özkan

12910783_10154092244133130_348087723_n
Günümüz Alfabesine aktaran;Zeki Özkan
Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanlı’ğına

Bulgar gazeteleri neşriyâtından olduğu Trakya Müdâfaâ-i Hukuk Riyâseti’ne bildirilen mâlumat meyânında, Rauf Bey serbest bırakılmadığı ve İstanbul tahliye edilmediği takdirde, Anadolu’daki bilumum Hristiyanların katliâm edileceği havâdisi yalandır. Adapazarı kurbünde tarafımızdan tahrip edilmiş köprü yoktur. Lefke Köprüsü Eskişehir’den çekilen İngilizler tarafından berhava edilmiş ve istasyon dahilindeki bilumum mebâni kezalik İngilizler tarafından ihrâk edilmiştir. Hastalığım hakkındaki haber de yalandır. Şehr-i hâlin yirmi birinci Çarşamba günü yeniden intihâbâtı icrâ kılınan, bilumum Anadolu mebuslarından müteşekkil olmak üzere, Ankara’da Meclis-i Âli-i Milli in’ikâd edecektir. Biga dahilinde İngilizlerin tesirâtıyla icrâ-yı faâliyet eden bir tek Anzavur çetesi vardır ki Kuva-yı Milliye’ce takip ediliyor. Hafız Hüseyin harbi gayr-ı vâkidir. Anadolu’nun bütün aksâm-ı sâiresinde vahdet-i kâmile hüküm-fermâdır. Hakâyık-ı ma’rufenin vesâit-i münâsebe ile hem oralarda neşri, hem de Bulgar matbuâtına izah ve muhaberemizin tehlikeden sıyaneti içün bunun telgraf havadisi olduğundan bahsedilmemesi müsterhamdır.
16/4/37 – 16 nisan 1921
Hey’et-i Temsiliye nâmına
Mustafa Kemal
İmza
kaynak; Tarih vesikaları dergisi
Adem yüksel’den

Pin It on Pinterest