Edirne Hanlıyenice köyü Tarla Tapusu; Mustafa Demirel

Günümüz Alfabesine aktaran; Mustafa Demirel
15285071_10154841853638130_6360348590025316994_n
Edirne Hanlıyenice köyü Tarla Tapusu;
Liva :Edirne
Kaza : Edirne
Nahiye : Üsküdar
Karye : Hanlı Yenice
Mevkii : Akkaya da
Cinsi : Tarla
Nev’i : Arazi-i miri
Hududu : Yol ve yüzbaşı ve Hacı Ahmed ve Zeyneb
Mikdarı : On üç dönüm atik dört dönüm ondokuz evlek elli arşun cedid
Sahib-i evveli : Tebaa-ı Devlet-i Aliyye’den Hafız Murad efendi
Cihet-i ita-yı sened : Merkumun fevtinden sene 91
Mutasarrıfı : Tebeaa-yı Devlet-i Aliyye’den evladları Ali ve Akif ve İbrahim ve Cevriye
Kıymeti : 250
Bedeli : —–
Sebeb-i tasdir-i tevki-i hümayun oldur ki
Balada muharrer ikiyüz elli guruş kıymetli tarla Defterhane-i Hakanî’de Ali ve Akif ve İbrahim ve Cevriye uhdelerine kayd olmuş olmağla beher sene aşar-ı şer’iyesini memuruna eda etmek üzere zabt ve tasarrufu havi merkumlar yedine iş bu tapu senedi ita kılındı .
fi 15 rebiyyülahir sene 305

Pin It on Pinterest