Sultan Reşad'ın Edirne Mevlevihanesini Ziyareti 1910,Yılmaz Akçaalan

sultan-resad-1910
YENİ EDİRNE GAZETESİ-19 Teşrinievvel 1326, Sayı:419, Sahife:2
………………………………………………………………………………
(1 KASIM 1910)
Pazar günü- Zât-ı Hazret-i Padişâhî Mevlevîhâne’de
Osmanlıcasından Lâtinize Eden: Yılmaz AKÇAALAN
PADİŞAH SULTAN REŞAD’IN EDİRNE’DE MEVLEVÎHÂNEYİ ZİYÂRETİ
……………………………………………………………………………
Mevlevîhâneyi teşerrüf onbuçuk raddelerinde şeref-vÂkî’ olmuş ve padişâhımız doğruca meşîhet dâiresini teşrîf ile tecdîd u vuzû’dan sonra Mesnevîhan İzmirli Hâfız İsmail Efendi’nin misâfireten şehrimizde bulunduğu arz olunması üzerine âyinden evvel teberrüken birkaç beyt-i Mesnevî-i Şerîf takrîr etmelerine dâir irâde-i şâhâne şeref-sâdır olmasıyla mumaileyh tarafından tarîkat-ı Mevleviye ricâlinin şimdiye kadar hey’et-i ictimaiyemize vâki olan hidemât-ı maddiye ve manevîyesinden ve hasbü’l-hilâfe bütün silsile-i tarîk-i sufiyenin zât-ı şevketmeab hazret-i padişâhîye müntehî olmasıyla muhît-i ilham-ı Rabbâni olan kalb-i şâhâneden iktibâs-ı füyûzât işleri tabii bulunduğuna ve meşrutiyet-i mübeccelemizin bâni-i muazzamı olan padişâhımızın himmet-i şâhâneleriyle otuz küsur seneden beri sesleri, sözleri işitilmekte olan mevlevîleri de kemâ-fi’l-evvel şiir ve edebiyâtımızın, musikîmizin terakkÎsine, ulûm-ı sufiye ve hikmet-i islâmiyenin neşrine ve ikdamât arasında ahlâk-ı fâzıla-i Muhammediyenin intişâr ve te’mînine çalışacaklarına dair muhtasar ve müfid bir mev’ıze ibrâz olunmuş ve badehu âyîn-i mevlevîye icrâ kılınmıştır.
Müteâkiben şehriyâr-ı kadirdan efendimiz hazretleri Şeyh Selahaddin Efendi ile Mesnevîhan Hâfız İsmail Efendi’yi mahfel-i hümâyunlarına celb ederek bir çarık kadar iltifât-ı şahânelerine mazhâr buyurmuşlardır.

Pin It on Pinterest