Sultan Reşad'ın Edirne ziyareti – 1910

Cengiz Bulut arşivi..
Sultan Reşad’ın 1910 Edirne ziyaretinde kendisi ile beraber Edirne’ye gelenler..
YENİ EDİRNE GAZETESİNDEN
(Osmanlıcasından lâtinize : Yılmaz AKÇAALAN)
Gelenler
Zât-ı Hazret-i Padişâhîyi istikbal etmek üzere vilâyetimiz meb’uslarından hoca-yı muhterem Fehmi Efendi ile Mustafa Arif, Fâik, Süleyman, Adil, Mehmed Arif Beyler ve Boyacıyan Efendi şehrimize muvâsalat eylemişlerdir.
Kudüm-i şâhâneyi tebrîke şâyan olan Manastır Belediye Reisi Baha Bey Efendi ve Kırkkilise eşrâfından Abdurrahman Beyle ref’etlû Flora ve Haim Mosaki ve Tırnova’lı Kostanti Efendiler ve İskeçe Belediye Reisi Hasan Bey, Gelibolu Belediye Reisi Bekir Bey ve Çorlu eşrâfından Hulûsi Bey ve Darıdere eşrâfından Emin Efendi ve zevât-ı sâire şehrimize gelmişlerdir.

Pin It on Pinterest