Edirne muşîri vezir Mehmed İzzet Paşa,Ayşe Kavillioğlu

Kaynak ve lâti ceye aktaran
; Ayşe Kavillioğlu
Bir sûreti
Mulhakâtıyla eyâlet-i Edirne muşîri sadr-ı sâbık vezirim Mehmed İzzet Paşa iclâluhûya ve Edirne ve Tire  nâib ve muftîlerine ve amzâ-i mecâlis zîde kadruhuma hukum ki
Tırnovi-i kebîr kazâsına muzâf  ( … )  karyesi ahâlîsinden Kara Mustafa bin Hüseyin ve Mehmed bin Mehmed nâm şahıslar ve yine muhassıllığı mulhakâtından Saray kasabası mutemekkinlerinden  ( … )  ve Hristo veled-i Niko nâm zimmîler
Kasaba-i mezbûre bir sâ‘at mesafede olan Saray Kışlağı nâm mahallinde güzâr iden elli yedi senesi Mart᾽ının ibtidâsı cum‘a gicesi vakt-i ‘işâda bi-ğayr-i hakk ‘amden âlet-i câzimeden olan balta ile
Darb ve katl eylemiş olduklarına ve mersûm  ( … )  zimmînin verâseti  ( … )  Nasrâniyye ile sulbi sağîr oğulları Nikola ve  ( … )  ve sağîre kızı  ( … )  ve mersûm Hristo᾽nun verâseti dahi
Zevce-i metrûkesi  ( … )  nâm Nasrâniyye ile sulbi sağîr oğlu  ( … )  ve sağîre kızları İzlakov ve Marıya᾽ya munhasıra bulunmuş olduğuna binâ᾽en verese-i merkûme huzûr-ı şer‘-i şerifde lede᾽t-terâfu‘
Kâtil-i merkûmân ber minvâl-i muharrer madde-i katlin kendülerinden vukû‘unu bi᾽t-tav‘ ve᾽r-rızâ i‘tirâf ve ikrâr ve verese-i merkûme dahi icrâ-i kısâs olunmasını iddi‘â ve isrâr eylemiş
Olduklarından kısâslarına hukm-i şer‘î lâhik olduğu  Edirne   meclisinden bâ-mazbata inhâ ve iş‘âr ve ol bâbda Kırk Kilisa nâ᾽ibi tarafından virilen i‘lâm-ı şer‘î dahi ba‘s ve tesyâr olunmuş
Ve i‘lâm-ı mezkûr me᾽âli şer‘-i şerife muvâfık idügi cânib-i fetvâ-hâneden tahrîr ve işâret kılınmış olduğu beyânıyla merkûmânın icrâ-i kısâsiçün
Aslına tatbîkan

Pin It on Pinterest