SARAY MEYDANLARI ;Şener Kulalar

SARAY MEYDANLARI   ;
FB_IMG_1485437561917Sarayın şekl-i umumisini mütalea eder isek yan yana isabet etmiş ve cevanib-i erbaası ya sengin duvarlar veya mebaninin esas duvarlariyle tehdid olunmuş ve aralarında teşrifata tabi yani ocak tabir olunan hususi kapı muhafız ve kapıcıların marifetiyle açılıp kapanan kapılar ile geçilen başlıca beş adet cesim meydandan müteşekkildir ki mezkûr duvarların iki yüzlerinde alelekser duvarlara muttasıl devair vardır. Mütalea ve tetkiki teshil için bu meydanları vaziyetlerine nazaran sıralayarak dahil veya hudutlarına isabet eden devair ve müştemilat tahrir ve tarif kılınacaktır.  
Saray meydanlarının isimlerine müteaddit tamir keşifnamelerinde ve saraya ait resailde ve kütüb-i tarihiyede tesadüf edilmiş olup bervechi zir yazıldı:
1-Alay meydanı (Bab-ı Humayun ve Babüssaade’den girilir)
2-Kum meydanı nam-ı diğer Cihannnüma meydanı (Babüssade ve Demirkapıdan girilir.)
3-Divan meydanı (Divan ve Baltacılar kapılarından girilir.)
4-Enderun nam-ı diğerle, Çeşme meydanı (bu meydanın üç tarafı taş duvarlar ile çevrilmiş ise de bir kısmını Kum meydanından Kasr-ı Padişahi ile Mabeyin Camii tefrik edip tarafeynde birer medhal kalır.)
5-Taşlık veya Valde taşlığı meydanı (harem-i hümayun kapısından girilir.(19)
19-Meydanlara yalnız birer kapıdan girilmekte olmayıp tarifi sadeleştirmek ve mütaleayı işkâl etmemek için kadim saray halkı tabiriyle yalnız (Haskapı)lardan bahsolunmuştur. Mesela Alay meydanına diğer üç kapıdan da geçilebilir ise de Haskapısı Bab-ı Hümayun ve  Babussaadedir.    (S:62)
Dr. RİFAT OSMAN 
EDİRNE SARAYI 
Yayınlayan:  Ord. Prof. Dr. SÜHEYL ÜNVER  
(Aşağıda, Edirne Sarayı’nın, Dr. Rifat OSMAN tarafından yapilan suluboya tablosu yer almaktadır.)

Pin It on Pinterest