EDİRNE MEYVE, SEBZE VE KONSERVECİLİK KOOPERATİF ŞİRKETİ

image1Cem Çorbacı arşivi;
EDİRNE MEYVE, SEBZE VE KONSERVECİLİK
KOOPERATİF ŞİRKETİ
Üçyüz kırk senesi Teşrinievveli zarfında bağcı, bağçeci, meyveci esnafından ve ba’zı tüccarândan terekküb ve teşekkül ederek 31 Temmuz 1341 tarihinde tasdik-i âlîye iktiran eden şirketimiz, mücerred hükûmet-i Cumhuriyetimizin ma’lûmat ve teshîlat-i lütufkâraneleriyle Avrupadan son sistem mükemmel konserve ve kutu makineleri mübayaa ve celb ile Edirne’de Saraçhâne Köprüsü nihâyetinde Sırık Meydanında bir fabrika  te’sisine muvaffak oldu.
Makinelerin vakt-i zamanıyla yetişememesinden makineler yerlerine ancak Eylül nihâyetinde vâz’ olundu. Meyve ve sebze zamanının sonu bulunduğuna rağmen tecrübe olmak üzere onbeş gün zarfında on üç nev’ meyve ve sebzeden bir miktar i’mâl ederek Trakyamızın bazı vilayet ve kazâlarına ve Ankara, İzmir, İstanbul vilâyetlerine sevk ve tevzi edebildik.
Edirne’mizin feyyaz topraklarında yetişen meyve ve sebzenin nefâset cihetiyle diğer iklimlere nisbeten leziz ve nefis olmasından erbab-ı mezakın tecrübelerine müstenid ifâdelerine nazaran konservelerimizin emsallerine fâik ve leziz ve nefis olduğu her tarafça tasdik olunmuş; işte bizi teşvik ve tergîb eden ehl-i mezakın, muhterem halkımızın tecrübelerine güvenerek bi-mennihi’l kerîm bu sene külli miktar enva’i kompostolar, marmelatlar, reçeller, nefis konserveler imâline azim ile bir haftadan beri imâline başladık. Ehl-i mezak fabrikamızı teşerrüf buyursun, intizamı, nezafet , nefaseti ve bahusus amele arasında konservecilik ve san’ati tahsil etmek üzere bilâ ücret devam etmekte olan liseden me’zun meraklı talebelerimizi görsün.
İşte böyle milli bir müessesede imal olunan ve olunacak olan temiz ve nefis konservelerimizi tevzii etmek ve rağbet-i ammeyi kazanmak ve diğer fabrikalara rekabet eylemek üzere fiyatlarını gayet ehven yapacağız, halkımıza ucuz konserveler tevzii edeceğiz; Anadolumuzun her tarafına göndereceğiz ve reklam olarak memalik-i ecnebiyeye ve hatta Amerika’ya sevk edeceğiz ve min-allahî tevfîk.
Şu maruzatımıza binaen vatanımızın her vilayet ve kazalarında ticaret odaları vâsıtasıyla ahali-i muhtereme, tüccarân-ı mu’tebereye şimdiden ve lütfen ilân ile tüccarânın sipariş vermelerinin teminine delâlet ve muavenet-i aliyelerini istirham ve takdim-i ihtiram eyleriz efendim.
Günümüz Alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

Pin It on Pinterest