Hasan Sezai Dergâhında Ayin 1895

Edirne, 2 Mart 1311, 751_1
(14 MART 1895)
İcrâ-yı Âyin
Kutbü’l-ârifîn Sezayî Kuddise sırruhû hazretlerinin “İrciî” emr-i celîline imtisalen vâsıl-ı rahmet oldukları geceye müsâdif olan dünkü Çarşamba gecesi, übbehetlü devletlû Vâli Paşa hazretleriyle erkân-ı kirâm-ı mülkiye ve askeriye ve ulemâ ve meşâyih ve eşrâf-ı memleketden bir çok zevât hazır oldukları halde dergâh-ı feyz-iktinâh müşârünileyhde bir âyin-i efzâyiş-i ömr ve ikbâl hazret-i hilâfetpenâhi zîb-i elsîne-i musâdakat olmuşdur.
(Osmanlıcasından Çeviri:Yılmaz Akçaalan)

Pin It on Pinterest