Edirne Manevrası

:FB_IMG_1511625354157Mustafa Gültekin Arşivi
Günümüz Alfabesine Aktaran: Mustafa Demirel
 
 
Edirne manevrasında vazifesi her iki orduya şamil büyük hakemlerin
Vazifesi — hakemlerin esamisi — hakemlerın memuriyetleri — kendi —
1- Umum baş hakem : Mahmud Şevket paşa Harbiye Nazırı kendi
2- Baş hakem erkan-ı harbiye reisi : Erkan-ı harbiyye kaimmakamı Cevad beğ erkan-ı harbiye ikinci müdürü kendi
3- Yaveri Yüzbaşı Nuri efendi harbiye nezareti yaveri kendi
4- Yaveri mülazım-ı sani İsmail Hakkı efendi harbiye nezareti yaveri kendi
5- Emir zabiti : Piyade yüzbaşı Hamdi efendi erkan-ı harbiye-i umumiye birinci şubesi memuru
6- Emir zabiti : Süvari yüzbaşısı Sabit efendi erkan-ı harbiye-i umumiye ikinci şubesi memuru
7- Baş hakemin emrine tabi : erkan-ı harb binbaşısı Hüseyin Kadri beğ harbiye nazırı maiyetinde
8- Baş hakeminemrine tabi : Erkan-ı harbiye binbaşısı Sadık Abdi beğ
9- Umum-ı süvari hakemi : Ferik İzzed Fuad paşa Süvari müfettişi
10- Muavini : Erkan-ı harbiye binbaşısı Asım beğ erkan-ı harbiye-i umumiye üçüncü şubesinde
11- Yaveri : süvari yüzbaşısı Rüşdü beğ süvari müfettişliği yaveri
12- Emir zabiti : Süvari mülazım-ı evveli Adil efendi süvari müfettişliğine mülhak
13- Umum topçu hakemi : Topçu miralayı Hasan Rıza beğ topçu müfettişi
14- Muavini : Topçu Kaimmakamı topçu Nail beğ Sahra topçu endaht mektebi müdürü
15- Yaveri : Topçu Kolağası Receb efendi , Sahra topçu müşavere encümeni azasından
16- Umum nizamat-ı fenniye hakemi : İstihkam miralayı Salih Beğ , Nizamat-ı fenniye teftiş-i umumiliği muavini
17- Muavini : Binbaşı Rüşdü Beğ , İkinci ordu nizamat-ı fenniyesinden
18- Seyirci ?—–Birinci ferik Rıza paşa ayandan
19- seyirci—–?Topçu birinci ferik Rıza paşa ayandan
20 seyirci—-?-Erkan-ı harbiye kaimmakamı Ali rıza beğ , üçüncü ordudan
21 seyirci—-? Erkan-ı harbiye kaimmakamı Galib beğ üçüncü ordudan
22- seyirci— ?Erkan-ı harbiye kaimmakamı Nasuhi beğ , üçüncü ordudan
23-seyirci — ?Erkan-ı harbiye kaimmakamı Şuni ? beğ üçüncü ordudan
24- seyirci—? Erkan-ı harbiye kaimmakamı Hasan Dursun beğ bidayet müfreze kumandanı

Pin It on Pinterest