1922 Edirne de yunan mezalimleri


(Fotoğraflar Murat Tuncer Paylaşımıdır; Albert Khan Arşivinden temin edilmiştir.)
(  Tarih, toplumlar arasında kin ve nefret tohumları ekmek için yazılmaz. Ama bu durum, geçmişte atalarımızın yaşadıklarını unutmamızı da gerektirmez.)
Yunanlı Canavarlıklarından;
Yunanlılar Türkiye’deki zâlimkârlıklarını günden güne artdırmakdadırlar. Son hafta Edirne’den aldığımız mufassal bir mektub yürekleri dağlayacak derece elimdir.
1- Türkiye’mizde artık barınamayacaklarını kesdiren Yunanlılar Sultan Selim Cami-i Şerifindeki halılardan mezehhib ve mücellid kitablarla zeyyinli levhalara varıncaya kadar rast geldikleri Türk mallarını yok yok araklayarak eski Yunanistan’a sevk etmektedirler.
2- Muhtelif palikarya çeteleri tertib ederek ma’sum köylülerimize musllat iden Yunanlılar Türkiye’nin muhtelif kasaba ve köylerinden ve bilhassa Havsa, Lüleburgaz, Babaeski, Ma’alkara, Keşan gibi büyük kasabalardan ve köylerden azıcık münevver olanları hicrete icbâr itmekde; gitmeyenleri de muhtelif gecelerde baskınlar yaparak ve evlerine girerek cebren memleketlerinden çıkartmaktadırlar. Balkan muhârebesinde Selânik ve havâlisinde hicret etmiş biçâreler bu kabil işkencelerle yeniden memleketlerine tehcir edilmekde ve birçokları yollarda katl olunmaktadır.
3- Mekteblerde ve müfti idârelerinde istiklâl harekâtı külliyen insilâb itmişdir. Yunanlılar yalnız kendi işlerinde câsusluk, ayartıcılıkla kullandıkları nâehil ve nâmerd kimselere müftilik ve muallimlik vermekde erbâb-ı nâmus ve […]memleketlerinden ihrâc veya kendi âdiliklerine âlet itmektedir. Bu cümleden olarak vaktiyle, Türkiye’nin elimizde bulunduğu zamanlarda vatanperverliği taht-ı inhisâra almış birinci alçaklarımız kendini üç beş dirheminin te’sie ve efsununa kabdırmış bulunuyor.
4- Türkiye’de ticâret başdan başa durmuşdur. Emniyeti arz ve hayat olmadığı için gerek Türk olsun ve gerekse Yahudi olsun alışverişini devâm etdirmeğe cesâret idemiyor. Herkes Trakya’nın mes’ud bir neticeye dönülmesine intizâran işlerini yüzüstü bırakmışlar, hazırdaki paralarını yemek mecburiyetinde kalmışlardır.
(Çeviren : Ömer Faruk Köseoğlu – 01.05.2017) 
Ahali gazetesi..18 Haziran – 1922 – 1338  Numru 51 – 371 

Pin It on Pinterest