Kabuli tekkesi

Kabûli  Dergahı ve Tekkesi uzun yıllar bir kaç kişinin 1930  lu yıllarda işgâl ederek yapılan evlerinin bahçesinde harab olarak kalmış, 2012 yılında Edirne Valisi Hasan Duruer2in girişimleri ile kab3li hazretlerinin mezarı ve çevresi sahibine bir ev alınarak kamulaştırılmış ve Vakıflar Bölge müdürlüğü tarafından onarım planına alınmış sonra ki yıllarda çevre düzenlemesi ve tamiratı başlamış ocak 2018 tarihinde bitirilme aşamasına gelinmiştir. cengiz  bulut
Kabûlî Tekkesi
Hazînedâr Sinân Bey Mahallesinde Kabûlî Baba Sokağında altıncı
numarada vâki Kabûlî Dergâh-ı şerîfidir ki şuarâ miyânında tercemesi
mastûr olan Şeyh Mustafa Kabûlî Efendi tarafından bin iki yüz otuz bir
senesinde Rufâî Tekkesi olmak üzere binâ edilmiş olduğunu mübeyyin
kapısı bâlâsındaki tarih buraya aynen yazılmıştır.
Tarih Şeyh Kabûlî Mustafa ki bende-i âl-i resûl
Bâ-işâret mürşid-i râh-ı sedâd dil-i sevâd
Seyyid Ahmed-i Rufâî aşkına bu tekyeyi
Eyledi bennâ ki nâmı tâ kıyâmet ola yâd
Söyledi tarih-i tâmmın savb-ı Hakk’dan mülhimân
Bâb-ı vaslın eyledi Hakk âşıkân içün küşâd 1231
Tarih mısraındaki ( ) (vaslın) kelimesi vaslın ( ) sûretinde ( ) nûn ile yazılmak
muktazî ise de mahallinde ( ڭ) kâf ile muharrer olup ve ol sûretle de hesap
edildiği anlaşılmıştır. Bânîsi sâhasında medfûndur.
Dergâh-ı şerîf-i mezkûr haraba yüz tutmakla İkinci Ordu-yı
Hümâyûn müşîri vekîli Mahmûd Hamdi Paşa tarafından vukû bulan arz
ü inhâ üzerine Ebü’l-hayrât Sultân Gâzî Abdülhamîd Hân-ı Sânî hazretleri
cânibinden müberrât-ı seniyye adâdına kabul buyrularak esâsından
hedm ile bin üç yüz on senesi Zilkadesi evâhirinde esâs vaz edilip bade’litmâm
bin üç yüz on bir senesi Rebiulevvelinin on sekizinci Perşembe
günü resm-i küşâdı icrâ kılınmış ve o sırada fakîr-i câmi‘u’l-hurûf tarfından
âcizâne bu tarih nazm edilmiştir.
Tarih Ebü’l-hayrât muhyî-i bilâd Abdülhamîd Hân kim
Cihânı eyledi mimâr-ı lutfu ser-te-ser ihyâ
Ez-ân-cümle bu dergâh-ı şerîf olmuş idi vîrân
Esâsından o şâhenşâh-ı dîndâr eyledi inşâ
Rufâî Seyyid Ahmed rûh-ı pâkin kıldı çün hoşnûd
O şâhın da muîni evliyaullah ola her câh
Binâ-yı dil-keşi hadd-i hitâma vâsıl oldukda
İki mısrayla Bâdî düştü bir tarih-i şevk-efzâ
Gece gündüz deme cehd eyle dergâh-ı Kabûlîde
Niyâzın der isen Bâdâ kabul ey tâlib-i Mevlâ 1311
Tarih-i diğer Küşâdında düşürdü bendesi Bâdî de bir tarih
Güzel dergâh-ı vâlâ yaptı şâhenşâh-ı mülk-ârâ
kaynak; RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE  S.174/175

Pin It on Pinterest