Edirne ve Kırklareli'nin geri alınışını bildiren telgraf 1913

Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan
DEVLET-İ ALİYE-İ OSMÂNİYE POSTA VE TELGRAF NEZÂRETİ
TELGRAM
DEVLET MUHÂBERAT-I TELGRAFİYEDEN DOLAYI HİÇ MES’ULİYET KABUL ETMEZ
………..
KARARGAH-I UMÛMİ- BABAESKİ
MÜTEVASIT MERKEZ : DER-ALİYE
AHZ TARİHİ: FÎ 9 TEMMUZ SENE (1)329 AKŞAM
15—-4
Akşam—- 30— 3— 120—- 1815
Makâm-ı Sâmi-i Sadâret penâhîye
Edirne ve Kırkkilisebi-lütfullahi’l-kerîmzabt olundu. Enver Beyin de refakat ettiği İbrahim Bey süvari livasının tayy-ı mekan edercesine sür’at-i savlet-kârânesi pek çok mesâibin ve tahrîbatın önünü almıştır. Bu süvariye kuvvet-i ….olarak gönderilen ve numaraları derdest-i arz olan piyade alayları bir günde seksen kilometre kat’ etmişlerdir, Kırkkiliseye tahrik edilmiş piyade ve süvari kuvvetleri dahi aynı derecede sür’at ve besalet ibrâz etmişlerdir. Bunlara karşı Bulgar piyadesi gayet cüz’i mukâvemet göstermiş ve yalnız aşîret Süvarisinden bir hayvan telef olmuştur, Edirne’den alınacak tafsilat derdest-i arzdır ferman
fi 9 Temmuz sene 329 (1913)
Başkumandan vekili
Ahmed İzzet

Pin It on Pinterest