Rumeli’de Toplanan İslâm Kızları Rusya’ya Hediye Gönderiliyor 1913

Rumeli’de Toplanan İslâm Kızları Rusya’ya Hediye Gönderiliyor
Dün Romanya’dan gelmiş olan bir zât idârehânemize uğrayarak kalblerimizi pür-hûn eden bir fecîayı nakl etti ve bize kanlı göz yaşları döktürdü. Bu zât Tuna üzerinde şâhidi olduğu bir vak’ayı şu sûretle anlattı: “Rusya’dan Bulgaristan’a birçok askerle beraber levâ- zımât-ı harbiyye gönderildiği ve bunları hâmil olan vapurların Tuna’dan geçeceği şâyi’ olmuştu. Biz de birkaç müslü- man ve Romanyalılarla beraber görmek üzere Boğazköyü Kasabası’ndaki köprü üzerine gitmiştik. Fakat Rusya’dan Bulgarya’ya vapur geçeceğine Bulgarya’dan Rusya’ya müteveccihen üç vapurun gelmekte olduğunu gördük. Vapurlar köprüye yanaşınca, birinci vapurda elli-altmış kadar İslâm kadın ve kızları bulunduğunu müşâhede ettik. Bu bîçâreler, bizi görünce elleriyle birçok işâretler yaparak istimdâd ve istirhâmâtta bulunmaya başladılar. Fakat vapur me’mûrları bunu hisseder etmez, bîçâreleri içeriye tıktılar, her tarafı kapadılar; artık bir daha görünmediler. İcrâ ettiğimiz tahkīkātta bu bedbaht kadınların Rumeli’den toplanılan İslâm kızları olduğu ve hediye olarak Rusya’ya gönderildikleri anlaşıldı. Evvelce de daha bu gibi birkaç kāfile i’zâm edilmiş olduğuna dâir de kanâat-bahş ma’lûmât verildi. Vak’ayı temâşâ ettiğimiz esnâda yanımızda Romanya’nın Istra-Mangalya Kazâsı dâhilinde Karaömer Kabayası(?) pîrmarı (müdîri) ile daha birkaç Romen de vardı. Bunlar da müşâhede ettikleri şu manzara-i vahşete karşı i’lân-ı nefretten kendilerini alamadılar.
Kaynak; SEBÎLÜRREŞÂD Cilt 10 / 235. Sayı 05 Rebîülâhir 1331 – 13 Mart 1913 – 28 Şubat 1328

Pin It on Pinterest