İPSALA'LI AHMED HİKMET'İN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI HAKKINDAKİ KARARNAME.

İPSALA’LI AHMED HİKMET’İN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI HAKKINDAKİ KARARNAME.
Kaynak ; T.C.Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri
günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

 
Ankara
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Kalem-i Mahsus Müdiriyeti
Aded
165 
Kararnâme
Câfer Tayyar Bey’in harekât-ı milliyesi aleyhinde hareketle Yunanlılar ile tevhîd-i mesâiederek  Dedeağaçmeb’usu olarak Yunanistan Meclis-i Meb’usânına iştirak ve Yunan amâline hizmet eylemesinden dolayı on beş seneye mahkûm iken afv-ı umumiden istifâde ederek tahliye olunan İpsala’lıAhmed Hikmet’in ahâli arasında tefrika ihdâs  ve tesvîlâta devam etmesinden merkûmun şu hareket-i fesad-kârânesinden  halkın istihlâsı için teb’idi hakkında kazâ-yı mezkûr Müdafaa-yı Hukuk Reisi Mehmed Bahaeddin ve rüfekâsıimzâlarıyla çekilen telgrafnâmesûretininleffenirsâl kılındığından bahisle devletin me’zuniyeti olmaksızın ecnebi bir devlet hizmetine girmiş olan herhangi bir Türk teb’asınıntabiyetten ıskat edileceği  Tabiyet Kanununun altıncı maddesi  zeyli ahkâmından bulunmakla merkûmuntabiyetten ıskatına karar verilmesi talebini hâvi Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesinin 16/8/(13)39 tarih ve Emniyet-i UmûmiyeMüdiriyeti 26965/6060 numaralı tezkeresi  İcrâ vekilleri Hey’etinin 16/1/(13)30 tarihli  içtimâındaled-el-tezekkür Vekâlet-i muşârünileyhin teklifi kabûl olunmuştur.
16/1/(1)340
Türkiye Reis-i Cumhûru
Gâzi
Mustafa Kemal (imza)

Mâliye Vekili    Hariciye Vekîli  Dâhiliye Vekîli  Müdafaa-ı Milliye Vekili              Şer’iyeVekîli     Başvekil
Mâliye ve İmâr ve İskân Vekîli  Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Vekâleti Vekîli        Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekîli                               İktisadVekîli                      Nafia Vekâleti Vekîli                                    Maarif Vekîli
 
 

Pin It on Pinterest