Cevdet Paşa oğlu Hâşim İşcan ve Edirne Milli Gazete

FİLİBE’DE MÜNASEBETSİZ BİR MİTİNG
Hayretle ve teessüfle haber aldık: Bulgar Trakya Müdâfa’a-i Vatan unvân-ı garîbi altındaki cem’iyetin reisi Filibe’de aleyhimizde yapılan bir nümâyiş esnâsında her cümlesi ayrı ayrı alkışlanan bir nutuk îrâd iderek ezcümle ‘İlk hutbemi burada söylüyorum; ikincisini yakında Edirne’nin Selimiye Câmii havâlisinde söyleyeceğim’ didikden sonra Cenûbî Bulgaristan Türklerinin gayrimenkul eşyâsını da kendi milletinin aç, sefîl, yağmacı efrâdına bahş itmiş.

Bu günlerde Bulgaristan’ın hârici-dâhili vaz’iyetlerindeki gayr-i tabi’îliklere bakılırsa bunu da ne yaptığı bilinmeksizin etrâfa saldıran ruhun herhangi bir tezâhürü gibi kabûl itmek ve gülmek mümkündür.

Bizim bildiğimize göre o yüzlerine nâzik vazîfeler yüklenen cem’iyetlerin, mevkî’in ve zamânın icâbâtını her günden daha iyi takdîr itmeleri iktizâ ider.

Söylenecek çok sözlerimiz, Bulgaristan’da yaşayan Türk kardeşlerimize yapılan haksızlıklar, zulümler içün milyonlarca şikâyetlerimiz var iken te’essüs itmesini istediğimiz bir samîmiyet ümîdi uğruna şimdiye kadar bu en mukaddes vazîfelerimiz karşısında bile -cebr-i nefs iderek- sükût itdik.

Biz isterdik ki dostluğunun heycânını samîmiyetinden alan Türkiye’nin yanında, aynı tehassüs ile menfa’atini müdrik, yeni bir Bulgaristan doğsun..

Nereye geliyorsunuz Gospodinler? *** çıkdınız?

Re’s-i kârında cumhûriyetin büyük dehâsını taşıyan inkılâb Türkiye’sine ayak atamazsınız, atdırmayız!..

Dün tanıdığınız miskin, gâfil, uyuşuk hükümet, bugün yokdur. Şimdi burada heyecân, millî asabiyet, kudret var. Hududlarımızı yalnız ilerisine bakarak bekleyen vatanımızın mehmetçiği, mefkûremizin ve imânımızın Mehmedçiğidir. Ona şübheli yaklaşmayınız, vurulursunuz. Arzu ediyor musunuz ki sizin tarafınızdan hatırlanılmadıkca söylememek üzere sakladığımız Balkan harbinin fâci’alarını gözlerinizin önüne getirelim? Ma’mûrelerimizi vîrâneye çevirmek sûretiyle beşikdekinden ak sakallıya kadar rahm ve şefkat duymıyarak ma’sûm kanlarına boyadığınız Rumeli’nin hicrânlarını kalblerimizde yaşıyoruz. Yüreklerinize en küçük bir merhamet hissi getirmeden, kirpiklerinizi oynatmadan yapdığınız cinâyet sahneleri mi *** serelim istiyorsunuz?.

Selimiye’de, hangi hakka istinâd iderek nutuk vermeği düşünüyorsunuz? Selimiye, Mimâr Koca Sinan’ın ruhunu kıyâmet günü de Türk olarak yaşayacak olan Millî dehâmızın en yüksek âbidesidir.

Sözünüzden dönmemek fikrinde iseniz, bir karış toprağa bile basamıyacağınız cumhûriyet Türkiye’sinde dün yıkdığınız hânümanların öksüz, yetim bırakdığınız evlâdları şimdi gürbüz delikanlılar oldu. Onların hepsi, hepimiz serinkanlılıkla sizi bekliyoruz..
Hâşim Cevdet (Haşim İşcan)Edirne Milli Gazete Sayı : 2 Sayfa : 1 5 Ağustos 1927
Çeviren : Ömer Faruk Köseoğlu Gönul Uyanıktır Olgay Güler

Pin It on Pinterest