Merkez, Kıyık Yeni Camii

(Bürümcükcü Camii, Bürüncükçü İsmail Ağa, İsmail Ağa Mescidi)

(a)- Çokalca mahallesinde, Kıyak caddesinde 120. numaradadır.

Bürümcükcü esnafından hayırsever İsmail Ağa tarafından yaptırılmış olup çatısı ahşapdır ve bir minaresi vardır.

Yapılış tarihi bulunamamıştır. Kapısı üstündeki mermer levhada tamir tarihi görülmektedir.

(H:1250-M:1834) Buhuri tarikatı pîri Şeyh Mehmet Efendi bu cami’in mihrabı önünde ve hattat imam zâde Ali oğlu Seyid Mehmet Efendi’de sokağa bakan pencere önünde gömülüdür. ”. . . . . . . . .. .” s:63

(b)- Kıyak’da pek çok câmi’ arsaları arasında İslâm mabedi olarak yalnız bu câmi’-i şerif kalmış iken o da 1332 (M.1913) senesinde yeniden inşa kılınmak üzere yıktırılmıştır. Kıyak çarşısının güney doğusu ortalarında geniş bir hazirenin köşesinde duvarları taştan ve çatısı ahşaptan idi. Çatısı ve cephesi kısımları yıkılıp yok edilmiş ise de minaresi ve duvarları ayakta mevcutturlar. Kapısı üzerinde 1250 (M:1834) tarihinde tamir olunduğuna dair aşağıdaki tarih kazılmıştır:

Tarih:

Bi-hamdi’llâh yine bu secde-gâhı hüsn-i himmetiyle

Yapup erbâb-ı himmet eylemişdir menba’-ı Tekbîr

Bu dil-cû ma’bedin ma’mûr u âbâd olmasın evvel

Hayr-hâh-ı cihân İsmail Ağa eyleyüp takrîr

Hayâtında rızâ-yı Hakk içün ta’yin idüp mübelliğ

Bu semtin bâ’is-i ihyâsı oldı merd-i şöhet-gîr

Du-â-gûyu olup sa’y-i belîg ihtimâm üzre

Bu zîbâ câmi’in ârâyiş-i hoş eyledi tedbîr

Kerimi cevher-âsâ yazdı tâk-ı bâbına târih

Kıyak’da nev güzel revnakla câmi’ etdiler ta’mîr. Sene:1350

s:104

(c)- Mimarî Kıymetinin 3 üçtür, diye bahsederken, çatı ve duvarı yıkıktır, diye çizelgeye konulmuştur. s:171, yine ayni cami ile ilgili, Bürüncükçü Camii arsası- Halk tarafından yeniden cami inşa edilmiştir -Kıyık’ta diye yazılıdır. s:131

(a) AHMET BÂDİ RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE -EDİRNE ŞEHRİ BAHÇELERİ – (EDİRNE ŞEHRİ TARİHİ) CİLT-I

Yrd.Doç.Dr.Ratip KAZANCIGİL

(b) EDİRNE EVKÂF-I İSLÂMİYYE TARİHİ -1.nci cilt Camiler ve Mescitler – Dr. Rif’at OSMAN ”Tosyavî-zâde”

(c) ŞEHRİN HÜZNÜ – Rıfkı Melûl MERİÇ

Not: Edirne’de, halkın kendi imkanlarıyla, yeniden yaptırmış olduğu camilerden biridir. günümüzdeki durumunu gösterir, bir kaç fotoğraf aşağıdadır.

Kaynak : Şener Kulalar

Pin It on Pinterest