99 Yıl Önce Bu Günlerde Trakyada Yunan Mezalimi

16.Mart.1921
Yunanlıların Babaeski’nin Mandıra Köyünde Katliâm Yaptıkları, Rum Çetelerini Silahlandırıp Çok Sayıda Müslüman’ı Tutukladıkları.
Yunanlıların Babaeski kazasının Mandıra köyünde Müslümanlardan on kadını idam ettikleri, yedi erkeği de döverek öldürüp köyü topa tuttukları, Trakya’daki Rumların Yunan Hükümeti tarafından silâhlandırıldıkları ve Yunan armalı Rum çetelerinin Çilingos Çiftliği’nde toplandıkları, Yunanlıların, Edirne, Lüleburgaz, Saray’da seksen bir kişiyi tutuklayıp hapsettikleri, hatt-ı fasıl üzerindeki karakolları takviye ettiklerinin gözlendiği.
16 Mart 1921
Çatalca Mutasarrıflığı
Jandarma Tabur Kumandanlığı’nın fî 16 Mart sene [1]337 târîh ve 2/12 numaralı müzekkiresi sûretidir.
Yunanlıların Trakya’daki ahâlî-i İslâmiyyeye revâ gördükleri mu‘âmele-i şenî‘a ile oradaki tertîbât-ı cedîdeleri hakkında menâbi‘-i muhtelifeden istihsâl kılınan ma‘lûmât ber-vech-i zîr arzolunur:
1- Babaeski kazâsının Mandıra (Pomak Müslüman köyüdür) karyesinden yedi Müslümanın târîhten on gün mukaddem Yunanlılar tarafından dayakla öldürüldüklerinin, içlerinden kaçan biri tarafından Çatalca istasyonundaki karye-i mezkûreli ameleye söylendiği ve üç gün mukaddem de aynı karyeden on Müslüman kadınının Yunanlılar tarafından salben i‘dâm edildiklerinin ve karyenin topa tutulduğunun Edirne yolcularından biri tarafından Çatalca şef-i istasyon mu‘âvinine (mûmâ-ileyh Mûsevîdir) söylendiği merkez bölüğü kumandanlığının iş‘ârından anlaşılmıştır.
2- Trakya dâhilindeki Rumların Yunan Hükûmeti’nce kâmilen teslîh edildiklerinin ve Yunan tüfenkleriyle müsellah, başıbozuk elbiseli ve şapkalarında Yunan arması mevcût çete efrâdına Çilinkos [Çilingoz] Çiftliği’nin içtimâ-gâh ittihâz edildiğinin, Yunan tazyîkâtından kurtulmak üzere Istıranca’ya ilticâ eden Müslümanlardan alınan ma‘lûmâta atfen Istranca’daki zâbitimiz tarafından bildirildiği merkez bölüğü kumandanlığının iş‘ârından anlaşılmıştır.
3- Yunanlıların Edirne’den Sâbık Defterdâr Emin Bey’i oğlu ile berâber, Eski Câmi‘ İmamı Hâfız Râkım Efendi, Belediye Re’îsi Şevket Bey’in birâderi İbrahim Bey, Mustafa Paşazâde Fethi Bey, Derviş Bey, Makineci Ahmed Efendi, Terzi Şevket Efendi’yi, Çorlu’dan Arnavut Ali Bey, Ziya Bey, Talat Bey, Reji Me’mûru Münib Bey’in birâderi sâbık müfti, Ramazan ve İsmail çavuşlar, Eyüb Efendi, Kantarcıların Halid’i, Saray’dan Sadık Efendi, müftî, Ferhad Efendi, Halid Efendi, Eczâcı Hulusi Bey, Süleyman Bey, Salih Ağa ve birâderi Hasan Ağa’yı haps ve tevkîf ettiklerinin ve bunlardan başka [Lüleburgaz]’dan on sekiz ve Saray köylerinden de kırk kişinin daha tevkîf edildikleri anlaşılmış ise de, isimlerini öğrenmeğe vakit kalmadığı ve teşebbüsât-ı vâkı‘a netîcesi olarak eyyâm-ı ahîrede Trakya istasyonlarının hemân hepsine vaz‘edilmiş olan kontrolün dünden i‘tibâren kaldırılarak yalnız Çerkesköyü’nde kontrol yapıldığı Trakya yolcularından alınan ma‘lûmata atfen Hadımköy İrtibat Zâbitliği’nden bildirilmiştir.
4 – Şimdiye kadar vukû‘bulan ma‘rûzâttan dahi anlaşıldığı üzere Yunanlılar vaz‘iyyet-i ahîre dolayısıyla hatt-ı fâsıl üzerindeki karakolları takviye etmişlerse de bunların bu âna kadar tecâvüzî bir hareketleri görülmediği ma‘rûzdur. Ol bâbda.
Fî 16 Mart sene [1]337
Aslına mutâbıktır
Çatalca Mutasarrıflığı
BOA. DH. KMS. 60-1/70

Kaynak : Tufan Baş

Pin It on Pinterest