http://edirnetarihi.com/duzenleme1.png

Balkanlarda harb sulh muzakerati Duvel-i muazzama notası; Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 27 Oca 2015 | 0 Yorum

Günümüz Alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan Balkanlarda harb sulh muzakerati Duvel-i muazzama notası; Dersaadet’de mukim düvel-i muazama süferâsı tarafından Hariciye Nâzırı Hazretlerine i’ta olunan fî 17 Kanunusani sene 913 tarihli müşterek notanın tercümesidir:Zirde vâ’zü’l-imza Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya ve İtalya sefirleri zât-ı şevketmeab hazret-i pâdişahînin Hâriciye Nâzırı Efendi Hazretlerine tebligat-ı atiyeyi ifâya hükümetleri tarafından me’mur edilmişlerdir. Düvel-i […]

Trakya Paşaeli Cemiyeti; Cafer Tayyar’ın Mustafa Kemal’e MektubuYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 18 Oca 2015 | 0 Yorum

“Anadolu ve Rumeli Mudafa-i Hukuk Cemiyeti                                                                     Temsilciler Kuruluna Y: 11/10/1919 şifreye 1- Sevgi ve büyük yakınlığınıza özellikle teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. […]

İkinci Ordu Manevralarından 24 Haziran 1325Yazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 30 Kas 2014 | 0 Yorum

İkinci Ordu Manevralarından – Meriç nehri üzerinde köprü vazı (24 Haziran 1325) Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

İkinci Ordu Manevraları 24 Haziran 1325Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 30 Kas 2014 | 0 Yorum

İkinci Ordu Manevralarından- Piyade asâkirinin geçid resmi (24 Haziran 1325) günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

1913 Edirne HatarısıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 30 Kas 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan 1913 Edirne Hatarısı- Erkan-ı Matbuat-ı Osmâniye Edirne’de seyahat kıyafetiyle : Hasan Bedreddin Bey (Sabah) Sağdan sola, sandalyede ve yerde oturanlar :…

Rum Metropolitin 1922 de Edirne den götürdüğü İncil.Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 29 Eki 2014 | 0 Yorum

Çeviri; ‘Abdülhalim Dede Karaağaçlı Katolik papazının eline geçen ve Doğu Trakya’dan gelen eldeki kutsal İncil, onun tarafından Genel Vali temsilcisi sayın Periklis Mavrudis’e teslim edilmiştir ve o da bunu Gümülcine’deki Genel Valiliğe göndermiştir. Genel Vali sayın So. Dantos da bunu Orestion da inşa edilen Katedral klisesine hediye etmiştir. Doğu Trakya’nın boşaltılması Eylül 1922’de olmuştur. Karaağaç’ın […]

Edirne istanbul arasında uçan ilk pilotlarYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Zeki Özkan Edirne- İstanbul tayranını icra eden iki Osmanlı Zabiti Sağdaki zat tayyareci Mülazım Osman Nuri, soldaki Telgraf Mülazımı Halef Hami Beylerdir. Bu iki zabit 13 Teşrin-i evvel tarihine müsadif Cuma günü zevali 7.35 de Edirne’den tayyare ile hareket ve saat 10.35 de Ayastefanos’a inmişlerdir. Tayyareciliğin memalik-i sairedeki mahir-il ukul terakkiyatına karşı bizde […]

Balkan Savaşı KahramanlarıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine çeviren;Yılmaz Akçaalan Edirne kal’asındaki Plevne kahramanları ahfâdından bir kaç sima: Edirne ağır obüs bataryası Edirnenin teslimi ve te’diyesi mes’elesinin müzakerât-ı sulhiye esnasında ne kadar münakaşata mevzuu teşkil ettiği ma’lûmdur. Bulgarların bir çok muhacemat ve zayiata rağmen bir türlü sarsmaya muvafık olamayacakları bu maddi ve ma’nevi kal’aya dair şayân-ı dikkat bazı resimler derc etmeğe […]

Alman Kızılhaçı Balkan Savaşında Edirne’deYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan Alman salib-i ahmerinin Edirne’deki hatıra-i faaliyeti Edirne’de bütün muhasara müddetince ifa-yı hizmet etmiş olan bu hey’et, mekteb-i tıbbiye-i askeriye hey’eti tedrisiyesinden tabib kol ağası Ahmed Sabri Beyin iştirakiyle vukuu bulan faaliyetinin yadigarı olmak üzere şu resmi çıkartmıştı. Resimde mecruhîne muavenet eden Alman madmazelleri de görülmektedir. Tarihimize ve kahramanlarımıza karşı lir vazife-i […]

Veliaht Yusuf İzzettin Efendi ve Şehzade Ziyaeddin Efendi Edirnede 16 Temmuz 1913Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 20 Eki 2014 | 0 Yorum

Bu hafta içinde Dahiliyye Nazırı Edirne’ye gitti ve geldi. Arzu edenlerin gidip Osmanlıların makarr-ı kadîmini ziyaret edebilmeleri için Edirne’ye hususi bir katar tertibine teşebbüs olundu. Pazartesi günü (15 Temmuz 329) akşam üzeri Veliaht Yusuf İzzettin efendi ile mahdum-ı şehriyari, Şehzade Ziyaeddin efendi hazeratı refakat ve maiyetlerinde bazı zevat bulunduğu halde Edirne’ye hareket ettiler. Sirkeci’de merasim-i […]

Balkan Savaşı Şükrü Paşa,BİLDİKLERİM – M.Selâhaddin,Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 19 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak bilgi, Günümüz Türkçe alfabeye çeviren; Yılmaz Akçaalan BİLDİKLERİM – M.Selâhaddin …………………………… Şurasını beyan etmekden geçmeyelim ki, İttihad ve Terakki Cemiyyeti o güne kadar Devlet ve memleketde menafi zâtiyesi uğrunda oynadığı oyunların en eşna’ı ve en hâinânesini mâteessüf bu sulh mes’elesinde oynamışdır. Şöyle ki, Edirne Kumandanı Şükri Paşa Hazretleri tarafından Harbiye Nezâreti şifresiyle çekilen bir […]

.

Edirne Tarihi İstatistikleri

  • 846539Sayfa Okunması:
  • 460536Ziyaretçi Sayımız:

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Edirne Hava Durumu

Mynet