http://edirnetarihi.com/duzenleme1.png

İkinci Ordu Manevralarından 24 Haziran 1325Yazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 30 Kas 2014 | 0 Yorum

İkinci Ordu Manevralarından – Meriç nehri üzerinde köprü vazı (24 Haziran 1325) Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

İkinci Ordu Manevraları 24 Haziran 1325Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 30 Kas 2014 | 0 Yorum

İkinci Ordu Manevralarından- Piyade asâkirinin geçid resmi (24 Haziran 1325) günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

1913 Edirne HatarısıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 30 Kas 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan 1913 Edirne Hatarısı- Erkan-ı Matbuat-ı Osmâniye Edirne’de seyahat kıyafetiyle : Hasan Bedreddin Bey (Sabah) Sağdan sola, sandalyede ve yerde oturanlar :…

Rum Metropolitin 1922 de Edirne den götürdüğü İncil.Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 29 Eki 2014 | 0 Yorum

Çeviri; ‘Abdülhalim Dede Karaağaçlı Katolik papazının eline geçen ve Doğu Trakya’dan gelen eldeki kutsal İncil, onun tarafından Genel Vali temsilcisi sayın Periklis Mavrudis’e teslim edilmiştir ve o da bunu Gümülcine’deki Genel Valiliğe göndermiştir. Genel Vali sayın So. Dantos da bunu Orestion da inşa edilen Katedral klisesine hediye etmiştir. Doğu Trakya’nın boşaltılması Eylül 1922’de olmuştur. Karaağaç’ın […]

Edirne istanbul arasında uçan ilk pilotlarYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Zeki Özkan Edirne- İstanbul tayranını icra eden iki Osmanlı Zabiti Sağdaki zat tayyareci Mülazım Osman Nuri, soldaki Telgraf Mülazımı Halef Hami Beylerdir. Bu iki zabit 13 Teşrin-i evvel tarihine müsadif Cuma günü zevali 7.35 de Edirne’den tayyare ile hareket ve saat 10.35 de Ayastefanos’a inmişlerdir. Tayyareciliğin memalik-i sairedeki mahir-il ukul terakkiyatına karşı bizde […]

Balkan Savaşı KahramanlarıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine çeviren;Yılmaz Akçaalan Edirne kal’asındaki Plevne kahramanları ahfâdından bir kaç sima: Edirne ağır obüs bataryası Edirnenin teslimi ve te’diyesi mes’elesinin müzakerât-ı sulhiye esnasında ne kadar münakaşata mevzuu teşkil ettiği ma’lûmdur. Bulgarların bir çok muhacemat ve zayiata rağmen bir türlü sarsmaya muvafık olamayacakları bu maddi ve ma’nevi kal’aya dair şayân-ı dikkat bazı resimler derc etmeğe […]

Alman Kızılhaçı Balkan Savaşında Edirne’deYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan Alman salib-i ahmerinin Edirne’deki hatıra-i faaliyeti Edirne’de bütün muhasara müddetince ifa-yı hizmet etmiş olan bu hey’et, mekteb-i tıbbiye-i askeriye hey’eti tedrisiyesinden tabib kol ağası Ahmed Sabri Beyin iştirakiyle vukuu bulan faaliyetinin yadigarı olmak üzere şu resmi çıkartmıştı. Resimde mecruhîne muavenet eden Alman madmazelleri de görülmektedir. Tarihimize ve kahramanlarımıza karşı lir vazife-i […]

Veliaht Yusuf İzzettin Efendi ve Şehzade Ziyaeddin Efendi Edirnede 16 Temmuz 1913Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 20 Eki 2014 | 0 Yorum

Bu hafta içinde Dahiliyye Nazırı Edirne’ye gitti ve geldi. Arzu edenlerin gidip Osmanlıların makarr-ı kadîmini ziyaret edebilmeleri için Edirne’ye hususi bir katar tertibine teşebbüs olundu. Pazartesi günü (15 Temmuz 329) akşam üzeri Veliaht Yusuf İzzettin efendi ile mahdum-ı şehriyari, Şehzade Ziyaeddin efendi hazeratı refakat ve maiyetlerinde bazı zevat bulunduğu halde Edirne’ye hareket ettiler. Sirkeci’de merasim-i […]

Balkan Savaşı Şükrü Paşa,BİLDİKLERİM – M.Selâhaddin,Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 19 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak bilgi, Günümüz Türkçe alfabeye çeviren; Yılmaz Akçaalan BİLDİKLERİM – M.Selâhaddin …………………………… Şurasını beyan etmekden geçmeyelim ki, İttihad ve Terakki Cemiyyeti o güne kadar Devlet ve memleketde menafi zâtiyesi uğrunda oynadığı oyunların en eşna’ı ve en hâinânesini mâteessüf bu sulh mes’elesinde oynamışdır. Şöyle ki, Edirne Kumandanı Şükri Paşa Hazretleri tarafından Harbiye Nezâreti şifresiyle çekilen bir […]

Balkan Savaşı Şehidi Süvari Yüzbaşısı Reşid BeyYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 01 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz Alfabesine aktaran: Zeki Özkan: Reşid Bey, vuku şehadetinden biraz evvel Edirne âfâkının kahraman bir kurbanı. “09 Temmuz 1329 (miladi-1913) tarihinde Edirne’nin istirdadında (yeniden alınmasında) şehit olan süvari Yüzbaşısı Reşid Bey Bulgarlar Balkan savaşları esnasında Edirne’yi işgal etmiş,ikinci Balkan savaşı sırasında yunanlar,sırplar ve romanya Bulgaristana topyekün saldırınca kuvvetlerini başka cephelere sevk etmek zorunda kalmıştır,bunu fırsat […]

Balkan Savaşında Edirne üzerine Bulgarların uçaktan attığı beyannameYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 01 Eki 2014 | 0 Yorum

Aydemir Ay İletisidir; (1912-1913 Balkan savaşları sırasında Bulgar Teyyarelerinden Edirne halkına ve Edirne yi savunan askerlerimzie yönelik bir çok beyanname atılmıştır,psikolojik harb tekniğini iyi kullanan bulgar genelkurmayı attığı beyannamelere rağmen asker ve sivil halk üzerinde istediği etkiyi yapamamıştır çünkü Edirne müdafii Şükrü Paşa da atılan her beyannamenin arkasından bir beyanname yayınlayarak Askerin ve Edirne halkının […]

Sarayiçinde Balkan Savaşını anmaYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Genel, Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 29 Eyl 2014 | 0 Yorum

  Zeki Özkan  Edirne’nin yevm-i sükûtunda Edirne sunuf-ı münevveresinin icrâ ettiği tezâhürata ait intibâattan. 13 mart 1330

Balkan savaşında ölen subay sayısıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 26 Eyl 2014 | 0 Yorum

Tercüman-ı Hakikat 13 Mart sene 1330- 13 Nisan Efrenci sene 1913 Bulgarların zâyiatı Bulgar gazetelerinin beyanına göre birinci ve ikinci Balkan muharebelerinde Bulgar ordusundan on altısı miralay, sekizi kaimmakam, otuz dördü binbaşı, yetmiş dokuzu kolağası, kırküçü mülazım, dördü mülazım-ı sani, biri baytar, biri müzika zabiti ve biri eczâcı olmak üzere ikiyüz dokuz zabit telef olmuştur. […]

Komitacılık sebebi ile Edirne hapishanesinde yatan Doğu Trakyalı Bulgar mahkumlar,Levent ÇavuşYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 31 Ağu 2014 | 0 Yorum

Bilgi ve belgeyi ileten;Levent Çavuş Komitacılık sebebi ile Edirne hapishanesinde yatan Doğu Trakyalı Bulgar mahkumlar. Sağda ayakta olan kişi İnece doğumlu Yani İvanov Mihov

Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913 ; Levent ÇavuşYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 30 Ağu 2014 | 0 Yorum

Bilgiyi ileten; Levent Çavuş Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilmesiyle sonuçlanan I. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan Krallığı ile imzalanmıştır. orjinal metin:

Balkan Savaşında öldürülen Bulgar ordusundaki MusevilerYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 17 Tem 2014 | 0 Yorum

Bilgiyi ileten; Levent Çavuş‎ Balkan Savaşında öldürülen Bulgar ordusundaki Museviler –piyade Solomon Avram B. Ezra (doğumu: 1890 (1892), Rusçuk – ölümü: 16 Ekim 1912, Karaağaç  –piyade Yako Yosif Rubisa (doğumu: 1891, Şumnu – ölümü: 16 Ekim 1912, Karaağaç  –piyade Moşe Yako Farhi (doğumu: 1885, Şumnu – 16 Ekim 1912, Karaağaç, kayıp –piyade Eşya Yakov Katalan(doğumu: […]

5 Temmuz 1596 Padişah III.Mehmet, Eğri seferi için ordu ile Edirneden hareket etmişdir.Yazar: Cengiz | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 04 Tem 2014 | 0 Yorum

EĞRİ SEFERİ Osmanlı ordularının Sultan III. Mehmed komutasında, Macaristan’ın Eğri Kalesi’ne yaptığı sefer. 1594’te başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları Aşağı Tuna’ya kadar yayılmıştı. Divan-ı Hümayn, durumu Osmanlı Devleti’nin lehine çevirmek için, padişahın da katıldığı bir sefer düzenlenmesi karan aldı. Padişah III. Murad’ın 4 Nisan 1596’da ölmesi üzerine tahta çıkan III. Mehmed söz konusu sefere katıldı. III. Mehmed, […]

Balkan Harbi öncesi Bulgarların Müslümanlara yaptığı vahşetler, Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 22 Haz 2014 | 0 Yorum

Yılmaz Akçaalan Balkan Harbi öncesi Bulgarların Müslümanlara yaptığı vahşetler; Alem-i İslâm Bulgar Vahşetleri İslâmiyetin Enzâr-ı Basîretine ve Alem-i İnsâniyetin ve Medeniyetin Nazar-ı Dikkâtine İstanbul-1328 (M. 1912) Bulgar Vahşeti Bulgarlar tarafından Müslümanlara karşı yapılan zulüm ve hakâret ve vahşetin derecesini Bulgaristan’dan firara muvaffak olan ( …… ) bir dindaşımızla icrâ ettiğimiz mülâkatdan anladık. Bulgarlar, kahvehânelerde gerek […]

Translate

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Edirne Kitaplığı Kataloğu

e-bülten üyeliği

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

.

İstatistik

  • 775754Toplam okunan:
  • 161Bugün okunanlar:
  • 12981Aylık okunma:
  • 416055Toplam ziyaretçi:
  • 92Bugün kü ziyaretçiler:
  • 0Şu anda online olan ziyatçiler:

Ziyaretçi Haritamız

Edirne Hava Durumu

Mynet

Edirne Tarihi E-Mail Girişi