http://www.edirnetarihi.com/sponsor-reklamlari/reklam.jpg

Edirne EvliyalarıYazar: Cengiz Bulut | Cengiz Bulut Paylaşımları, Edirneli Şahsiyetler, Osmanlı Dönemi | 13 Oca 2018 | 0 Yorum

Şuarâ miyânında tercemesi mastûr olan Arabzâde Edirneli İlmî

Efendi’nin Edirne’de defîn-i hâk-i ıtır-nâk olan meşâhîr-i evliyâu’llahtan

bazı zevâtın isim ve şöhretleriyle türbelerinin semt ü civârını nâtık tertîb

etmiş olduğu manzûme aynen ve teberrüken buraya derc ü tenmîk edildi.

 

Nazm Edrine şehrini bunca evliyâ

Cây edüptür mâ-tekaddem İlmiyâ

Kutb-ı âlemdir bunların her biri

Üstümüzden gitmesün himmetleri

Bunların ser-defteri ü serveri

Hacı Bektâş-ı Veliyy-i Haydarî

Cân ü dilden sevdiler Peygamberi

Vâsıl-ı dergâh-ı Hakdır her biri

Bunların zikrini kıl vird-i zebân

Bâis-i rahmet ede ol Müsteân

 

Biri Dörtkayada Şerbetdârdır

Anların kurbunda Üçler vardır

Evliyâya server olmuştur Kıyak

Rahmetine Hakkın olmuştur ehakk

 

Karaca Ahmed cihâna şâhdır

Maksadı ancak anın Allahdır

Etti Helvacı Baba Taşlığı câ

Halka kârı dâimâ lutf u sehâ

 

Oldu Güzelce Baba ahseni

Kurb-ı Taşlıkta olurmuş medfeni

[s.97] Hem-civârıdır anın Baba Şücâ‘

Şer‘-i tıbâgından olur intifâ‘

 

Râh-ı İslambol’a eylersen güzer

İste Eğlence Babamızdan zafer

214 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si

Hem-civârında yatur Balcı Baba

Lezzetinden oldu âlem pür-safâ

 

Yatağan Baba’dan alan himmeti

Dâim ayağında bulur kısmeti

Bunlara hem-sâye olmuşdur dilâ

Yâreye merhem olan Mumya Baba

 

Haydarî Topçu Baba oldu bülend

Âlem içre halka eyler idi pend

Balaban Baba’dan alan himmeti

Dünyâ vü ukbâda bulur izzeti

 

Koğacılar içredir Bahrî Baba

Âleme Mumcu Baba vermiş ziyâ

Bunların kurbundadır Saka Baba

Bâis-i rahmettir ol merd-i Hudâ

 

Boyacı Baba ki ol meşhûrdur

Sıbgatu’llah ile ol memurdur

Oldu Zindânî erenler kümmeli

Himmet etmiş Hacı Bektâş-ı Velî

 

Türbesin zindân edüp Cafer Baba

Himmetinden buldu mahbûsan rehâ

Medfen-i Kanber Babadır der-hisâr

Himmet etmiş ana dilden Şehsuvâr

 

Kale içinde olur Yunus Baba

Himmetini eyleriz dâim recâ

Evliyâ arslanıdır Kaplan Baba

Yelli Burgazı revâdır etse câ

 

Gel Ağaçbâzârına eyle güzer

Âleme Cafer Baba olmuş peder

Bî-duhân Baba aceb sultândır

Evliyâ içre azîmü’ş-şândır

 

Cümleden biri Ebû İshakdır

Himmetine cân ü dil müştâkdır

Nâmı Neyzen Baba’nın Bayrâmdır

Halka kârı lutfile in‘âmdır

 

Biri babanın dahi Timurdur

Medfen-i pâki anın meşhûrdur

Çarhı gerdân itti Çıkrıkçı Baba

Edrine içindedir Mûsâ Baba

 

Toplu Baba Balkapanında olur

Himmet isteyen anı anda bulur

Tel takar züvvârına Telli Baba

Meskeni der-kurb-ı Sarıca Paşa

 

Kabrini tamir eder ise sezâ

Mahkeme içindededir Haydar Baba

Mahkeme hem-sâyesi ormandır

Kabri anın ravza-i Rahmândır

Tekye kapısındadır Turgut Baba

 

Anda bî-pervâ yatur ol pür-safâ

Ser-firâz-ı evliyâ Nazar Baba

Cisr-i Mihâli makarr etmiş Hudâ

Yıldırım’da mesken-i Osmân Baba

 

Eyle züvvârına yâ Rabbi atâ

Kara Babadır aceb âlî-cenâb

Himmet alsa revâdır şeyh ü şâbb

Semt-i Şeyhî Çelebi’den yâdigâr

Başımız üzre Hilâlî Baba var

 

Hazret-i Yahşî Kalender ey püser

Câygâh etti Hıdırlığı meğer

[s.98] Bir dahi Seyyid Celâleddîn var

Kıldı İstanbul yolunda ol karâr

 

Karga Baba aşk evinde açtı perr

Eyledi Sultân Selîm yanın makarr

Bunları yâd etmek oldu sâniha

Rûhları şâd ola oku fâtiha

 

Yâ ilâhî bunların hürmetine

Âlemi gark eylegil rahmetine

Sad-salât ü sad-selâm eyle Hudâ

Ol Resûl ü âline subh u mesâ

Kaynak; “Riyâz-ı Belde-i Edirne” 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si, Ravzatü Merâkıdi’l-Evliyâ s.213

Edirne Tarihi Araştırmacısı. www.edirnetarihi.com sitesi kurucusu.

Edirne Tarihi Tanıtım Projesi..

Yorumlar

Edirne Hava Durumu

booked.net

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Ziyaretçi İstatistikleri

  • 660Bu gönderi:
  • 1486572Sayfa Okunması:
  • 368Bugün okunanlar:
  • 4766Aylık okunma:
  • 881517Ziyaretçi Sayımız:
  • 299Bugün kü ziyaretçiler:
  • 161Dünkü ziyaretçiler:
  • 3210Aylık ziyaretçi:
  • 4Şu anda online olan ziyatçiler:

.