Bir Kuvay-i Milliyeci Şevket Ödül

Şevket Ödül

Şevket Ödül 1885 ‘te Lüleburgaz ‘da dünyaya geldi. Adapazarı ve Edirne Müddeiumumisi, Adalet Bakanlığı özel kalem müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2.(ara seçim), 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. dönem millet vekilliği görevlerini sürdürdü. Ölümü 29 Ağustos 1973’tür.

Pek çok Edirneli Şevket Ödül’ü Kırkpınar güreşleriyle olan ilgili yanıyla anar.

Gerçekten de, Cumhu­riyet sonrasının ilk Edirne Milli Eğitim müdürü olup , 1924’te fakir çocuklar yara­rına da olsa Sarayiçi’nde ilk güreşleri başlatarak Kırkpı- nar’ın yeni dönemini açan İsmail Habib Sevük kitabın­da ondan pek söz eder.[adsenseyu1]

Şevket Ödül'ün Kabri.

Şevket Ödül, eksiksiz bir Kırkpınar seyircisidir. O bir dönemin Kırklareli Millet­vekilidir.

Fakat belki de o çok daha önemlisi Şevket Ödül bir Kuvay-ı Miiliyecidir.

O’nu araştırıp yazan Ta­rih Öğretmeni Ali Arsian’dan aldığımız notlarda şu bilgiler vardır:

Babası Lüleburgazlı ta­nınmış ailelerden müderris Hasan Fehmi Efendi; annesi yine Lüleburgazlı Kadriye Hanım’dır.

Şevket Ödü! ailevi ne­denler yüzünden Hukuk öğ­renimini tamamlayamamış ve çalışmaya Edirne Öğret­men Okulu’nda öğretmen­likle başlamış, burada Türk­çe yazı öğretmenliği yap­mıştır.

Trakya Paşaeli Derneği’nin kuruluşunda öncülüğü vardır ve Trakya Paşaeli, Müdafaa Heyeti Osmani­ye’nin I.Kongresinde Yöne­tim Kurulu üyeliğine seçil­miştir.

Trakya Paşaeli’nin Lüle­burgaz Kongresi’nde Yöne­tim Kurulu ‘na seçilmiş ve sonuna kadar bu görevini sürdürmüştür.

Büyük Edirne Kongre­si’nde; Trakya Paşaeli ile Müdafaı Hukuk Cemiyet­lerinin birleştirilmesinde rol oynamıştır.”

Çeteci olarak da anılan Ödül, Lüleburgaz’ın işga­linde İstanbul’da saklanmış ve Mustafa Kemal’den gelen emirler yönünde Anadolu’ya silah kaçırmıştır.

1921’de adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Adapazarı Savcılığı, Edirne Merkez Savcı Yardımcılığı, Edirne İl Daimi Encümen üyeliği, Kırklareli bağımsız milletvekilliği(1925) görevine başlamış ve 1925-1950 yıl­ları arasında kesintisiz Kırk­lareli Milletvekilliği yapmıştır.

Bu dönem bitiminden sonra ömrünü Lüleburgaz’­da tamamlamış olup iki ma­dalyası vardır.
 
Kaynak : Yöre Dergisi … Sayı 79 .. Ekim 2006