Edirne İsminin Tarihsel Süreci

antiktrakyaharitasi-1624
Tarihi oldukça eskilere dayanan Edirne’nin tespit edilebilen ilk sakinleri
Traklar’dır. M.Ö. 40-30 yıllarında Orta Asya’dan göç ederek Edirne civarına
yerleşen Traklar, burada “Odrissiye” adlı bir şehir kurmuşlardı. Traklar, belli bir
devlet vücuda getiremediklerinden, önce İran hükümdarı Dara (Dariyus), daha sonra da Makedonya hükümdarı Filip’in buyruğu altına girdiler. Fakat bölgeye yapılan Roma akınları neticesinde Traklar ve Odrissiye şehri, Roma İmparatorluğu hâkimiyeti altına alındı.
Edirne’nin bulunduğu yerde Trak kabilelerinden birinin
açık bir şehir veya pazar yeri kurduğu, sonradan buranın Makedonyalılar ve
Romalılar tarafından genişletildiği genelde kabul edilir. Bu sahadaki en eski şehir,  Trak kabilelerinden Odrisler’ce Meriç’in Tunca ile birleştiği yerde kurulmuştur.
Makedonyalılar burayı Orestlerin bir kolonisi haline getirmişler, şehre Orestia,  varoşlarına ise Gonnoi adını vermişlerdi. Ayrıca bazı kaynaklarda buraya Odrisya, Orestas, Uscudama adlarının verildiği de belirtilir. Ancak II. Yüzyılda Roma  İmparatoru Hadrianus (117-138) tarafından yeniden kurulunca onun adına izafeten Hadrianopolis adını aldı. İslam kaynaklarında ise Hadrianapolis’ten bozma “Edrenos”, “Edrenaboli” tarzında yazıldığı gibi I. Murat zamanında “Edrene” imlası benimsendi ve uzun süre bu şekilde anıldıktan sonra muhtemelen XVIII. yüzyıldan itibaren “Edirne” olarak söylenmeye başlandı.