Belgeler Işığında Havsa İlçemiz-Abdullah Aslaner (Edirne Vali Yardımcısı)

Bugünkü Mülkî İdare Sistemimiz 1867 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kuruldu. Bu sistemde mülkî idare birimleri Vilayet, Liva ve Kaza (İlçe) olarak belirlendi. Bu sistem çerçevesinde 1867 yılında Edirne Vilayeti, 1878 yılında da Havsa Kazası kuruldu.
Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde 26.06.1926 tarih ve 877 sayılı kanunla Havsa İlçesi nahiyeye dönüştürüldü ve Edirne Merkez İlçesine bağlandı.
19.06.1940 tarihli Müşterek Kararname ile Havsa Belediyesi kuruldu.
04.03.1954 tarih ve 6324 sayılı Yeniden (21) Kaza Kurulması Hakkında Kanunla ile Merkez İlçeye bağlı Havsa Nahiyesi yeniden ilçe oldu.
BELGE-I
K A R A R N A M E
Dâhiliye Vekâletinden:
1-Havsa Nahiye merkezinde belediye teşkilâtı vücude getirilmesine dair olan Devlet Şûrası kararı muvafık görülerek tasdik edilmiştir.
2 – Bu kararname hükmünü yürütmeğe Dâhiliye Vekili memurdur.
REİSİCUMHUR
İSMET İNÖNÜ
Başvekil Dâhiliye Vekili
Dr. R. SAYDAM FAYIK ÖZTRAK
BELGE-II
Yeniden (21) Kaza Kurulması Hakkında Kanun
Madde 1 – İlişik (1) sayılı cetvelde adlan, merkezleri ve kendilerine bağlanan nahiye ve köyleri gösterilen (21) kaza kurulmuştur.
Madde 2 – Bu kanun 1 Haziran 1954 tarihinde mer’iyete girer.
Madde 3 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) SAYILI CETVEL
Havsa İlçesine Bağlanan Köyler
1-Abalar Merkez Kazanın Havsa Nahiyesi
2-Arpaç
3-Azatlı
4-Bakışlar
5-Bostanlı
6-Çukurköy
7-Habiller
8-Hasköy
9-Karaağaç
10-Kolubalık (Kulubalık)
11-Köseömer
12-Kuzucu
13-Musulca
14-Naipyusuf
15-Necatiye
16-Oğulpaşa
17-Osmanlı
18-Söğütlüdere
19-Şerbettar
20-Taptık
21-Yolageldi
22-Akardere Merkez Kazanın Tatarlar Nahiyesi
23-Tahal Uzunköprü Kazasının Kırcasalih Nahiyesi
BELGE-I: Resmi Gazetenin 11.07.1940 tarihli sayısı.
BELGE-II: Resmi Gazetenin 10.03.1954 tarihli sayısı.