Mermer Direklerin Edirne'ye gönderilmesi

Edirne’de yaptırılmakta olan câmi ve imârethâne insasında
kullanılmak üzere İnöz’de bulunan mermer direklerin Edirne’ye
gönderilmesi ve Fere kazası dahilindeki renkli tas madeninden,
gönderilen çapa göre renkli tas çıkartılması.
Yazıldı.
Mu‘temed Ahmed’e virildi. Fî 4 Rebî‘u’l-âhır, sene: 976
Fere kâdîsına hüküm ki:
Mahrûse-i Edirne’de Hâssa Harc Emîni Halîl mektûb gönderüp; “mahrûse-i mezbûrede binâsı fermân olunan câmi‘-ı serîf ve ımâret-i âmire levâzimi içün nefs-i _nöz’de ba‘zı münâsib mermer direkler buldugun ve taht-ı kazânda reng-âmîz tas ma‘deni oldugın”
bildürmegin buyurdum ki:
Vardukda, te’hîr u terâhî itmeyüp _nöz’de bulunan mermer direk ne mikdâr ise mahall-i mezbûra irsâl idüp dahı bulunan yirlerden tetebbu‘ u tecessüs idüp bulundukca
göndermek ardınca olup reng-âmîz tas ma‘deninden dahı irsâl olunan çâp muktezâsınca kârhenglerden kifâyet mikdârı reng-âmîz tas çıkarmakda ikdâm u ihtimâmun zuhûra getüresin.
kaynak ;Engin Koç