Engin Koç-Balkan Harbi esnâsında Edirne’de Rumlar tarafından ahâlî-i İslâmiyyeye icrâ edilen mezâlimi muhtevî cedveldir.

Engin Koç
Balkan Harbi esnâsında Edirne’de Rumlar tarafından
ahâlî-i İslâmiyyeye icrâ edilen mezâlimi muhtevî cedveldir.
Edirne
1
Gasb ve tehdîd
Edirne’nin Yıldırımköy(?) mahallesi
Edirne’nin sukûtundan üç gün sonra Dimitro veled-i Hristo nâm
Rum, bir kaç Bulgar askeriyle İbis oglu Ahmed’in hânesine girerek
zevcesini tehdîd ile pâre ve inegini ve Kuyucu Kâmil’in kezâ iki
inegini gasbetmisdir.
2
Darb ve iskence
Edirne’nin Rumsitihâtûn mahallesi
Sankor Koço nâm sahıs ki –el-yevm Anadolu’da amele
taburlarındadır– yanında Bulgar askerleri oldugu hâlde Tüccâr
Kör Osman Aga’yı sokakda darb ile müdhis iskencelerde
bulunmusdur.
3
Gasb ve sirkat
Edirne
Edirne’nin sukûtunda el-yevm dâ’ire-i belediyye karsusunda
fırıncılık eden Kostanti zevcesi Anastasya ve dâmâdı firârî
Dimitri oglu Nalband, Kula Askerî Kıslası’nda zâbitâna mahsûs
esyâ ile esyâ-yı emîriyyeyi sirkat etmislerdir.
4
Kabristân tahrîbi
Edirne
Gevzelidi Yorgi ve ogulları İslâm
kabristânının duvarlarını tahrîb ve dükkânlarının önüne
kaldırım yapmıslardır.
5
Esliha-i mirîyye gasbı
Edirne
El-yevm Yeniimâret’de Yogurtcu Yıldırımlı Gavrili oglu
İstefan’ın gasbeyledigi mîrî silâhdan dolayı inde’l-muhâkeme
altı mâh habse mahkûm oldugu.
6
Teshîr-i silâh
Edirne
Çilo ve refîki Bakkal Yorgi Yeniimâret’de kahvede oturmakda
olan Berber Mehmed’e teshîr-i silâh etmislerdir.
7
İskence ve darben katl
Edirne’nin Mihalkoviç mahallesi
Karye-i mezkûre Bulgar ahâlîsi, Bulgar askerlerini tesvîk
ederek mezkûr karyenin İslâm ahâlîsini bir câmi‘e doldurarak
iskence etdirdikleri ve Muhtâr Kara Ahmed’in eser-i darbdan
müte’essiren vefât eyledigi.
8
Gasb
Edirne’nin Mihalkoviç mahallesi
Vagade söhretli Bulgar, esnâ-yı firârında Filibeli Hazım’ın
hânesine cebren girerek araba ve bârgîrini gasbetmisdir.
9
Katl
Edirne
Çoban Behar, Arabacı Kara Mehmed’i bir sûret-i fecî‘ada
katletmisdir.
10
Yagma
Üsküfçühızır mahallesi
Nalcı Panayot oglu Hacı Aleko ve oglu Hacı Anesti,
Evkâf İdâresi me’mûrlarından Arif Efendi’nin hânesine
ta‘arruzla esyâsını yagma etmislerdir.
11
Katl ve yagma
Edirne
Edirne’nin sukûtunda Harise oglu Kara Nikoli ve ogulları
Dimitro ve Yorgi, asâkir-i Osmâniyye’ye tecâvüzle berâber
bir çogunu katl ve ahâlî-i İslâmiyye emvâlini yagma
etmislerdir. Merkûmân, Edirne’nin istirdâdında firâr ederek
bir daha avdet etmemislerdir.
12
Ta‘arruz, yagma ve tahrîb
Edirne
Kabak’da Meyhâneci Ligor oglu İstefan, Kahveci Kabasakal
Yorgi oglu Kostaki ve Kabak’da bulunan bi’l-umûm Rumlar,
asâkir-i Osmâniyye, ve ahâlî-i İslâmiyyeye ta‘arruz ve
mâllarını yagma etmislerdir.
13
Hetk-i ırz
Edirne
Esâmîsi mechûl Rum eskiyâsı, bâkir ve zâtü’z-zevc
ma‘lûme’l-esâmî on iki muhaddere-i İslâmiyye’nin cebren
hânelerine duhûl ile ırzlarını pây-mâl etmislerdir.
14
Katl ve hetk-i ırz
Edirne
Yahyabey mahallesinde Hasırcı Süleyman ile mahdûmu
ve Rejî Kolcusu Emin Çavus, Mekteb-i Sanâyi‘ Müdîri
Rıza Bey, hüviyetleri mechûl Rumlar tarafından katl ve
Süleyman’ın zevcesinin ırzına tecâvüz eylemisdir.
15
Katl ve hetk-i ırz
Edirne
Yorgi oglu Yani, askerî kâtiblerinden Behçet Bey’in
zevcesinin ırzına tecâvüzden sonra katletmisdir.
16
Hetk-i ırz
Dedeagaç
7 Tesrîn-i Sânî sene [1]328 gecesi Dedeagaç’ın Bulgar
komiteleri tarafından zabtı esnâsında sehr-i mezkûr
Rumlarından ba‘zıları tarafından Arabacı Sevki’nin
hemsîresi Saziye, demiryolu çavuslarından Sadık Aga
kızı, Safvet Efendi kızı Emine ve diger Elif, Fatma,
Serife, Aziz Aga’nın kızı, Münire hanımların ırzlarına
tecâvüz edilmisdir.
17
Yagma ve gasb
Edirne
Kovacılar çarsusunda kahvecilik eden Dimitri ile
refîki Kassâb Fileanti ve Ütücü Yorgi, Edirne’ye
ilticâ etmis olan Ada nâhiyesi ahâlîsinden bir köylünün
koyunlarını yagma ve asâkir-i Osmâniyye’nin silâhlarını
gasbetmislerdir.
18
Yagma ve gasb
Edirne
Sıho oglu Yorgi, Ayvaz, Çoban Panayot, Sıvacı Kosti,
Celaskor oglu Vasil, Kokona Vasil, Bagçevan Miso,
Çolak Sotiri, Sofiloki Dimitri, Bagçevan Dimo oglu
Angeli, Bakkal Sakilaridis, Fırıncı Anesti, Bagçevan
Morinaya Yorgi, Bagçevan Potka oglu Mihal ve
birâderi Yorgi nâm Rumlar Nâ’ib Çelebi mahallesinden
Mûytâb Hacı Mehmed Efendi ile ilticâ’en Edirne’de
bulunan bir çok İslâm köylülerinin hânelerine cebren
duhûl ile esyâ ve hayvanlarını gasbetmislerdir.
19
Katl
Edirne
Kummahalleden Fırıncı Anesti dâmâdı Fırıncı Vasil
asâkîr-i Osmâniyyeden bir kaçını katletmisdir.
20
Tecâvüz ve tahkîr
Edirne
Kummahallede Fırıncı Toma ekmek almak üzre gelen
İslâm kadınlarının ellerindeki meskûkât-ı Osmâniyyeyi
yüzlerine fırlatarak kendilerini de itüp kakarak tahkîrâtda
bulunmusdur.
21
Yagma ve gasb
Edirne
Kızılmescid mahallesinde Parayanko Hristaki,
Kadınköylü Sider, Kapatiri, baltalarla Ma‘rûf Hoca,
Mü’min Hoca, ve Yıldırım Bâyezîd mahallelerine
hücumla hâneleri yagma ve bir çok hayvanât-ı
bakariyyeyi gasbetmislerdir.
22
Yagma ve cerh
Edirne
Edirne’nin sukûtunda tüccârdan Mirasyedi söhretli
Vasil, avenesiyle Kahveci Tatar Ahmed Aga’nın
hânesine cebren duhûl ile merkûmu darb ve iskence
etmislerdir. Deli Kosti oglu Tütün Kıyıcısı Andon,
Kayıkcı söhretli Mehmed Çavus’un hânesine duhûl
ve esyâsını gasb ve Meyhâneci Hristo dahi Edirne’ye
ilticâ etmis olan etrâf kurâ ahâlîsinin hayvanât ve
esyâlarını yagma ve Madanoglu mahallesinden Kör
Tanas ve rüfekâsı belediye gazinosunun kapularını
kırarak derûnunda bulunan gaz vesâ’ireyi gasb ve
Kirishâne ulemâsından Hacı Ali Efendi’yi pâresine
tam‘an sûret-i gaddârânede darb ve vücûdunun
müte‘addid mahallerinden cerhetmislerdir.
23
Katl ve yagma
Edirne
Etrâf ve kurâdan Edirne’ye ilticâ etmis ve köyler
hâricindeki böcekliklerde iskân etdirilmis olan
Çirmen, Çavdarlık,Yarbustatar,, Köremin, Simen,
Sahince,İneoglu ve Ahurköy karyeleriyle diger kurâ
ahâlîsi, Edirne’nin sukûtu üzerine Bulgar askeriyle
Rum çetelerinin katl ve yagma ve tecâvüzlerine
ma‘rûz kalmıslardır.