Engin Koç-Edirne'deki hâssa korularda ve yakınlarında kimsenin avlanmasına izin verilmemesi.Sene 976

Engin Koç
Edirne’deki hâssa korularda ve yakınlarında kimsenin
avlanmasına izin verilmemesi.
Fî 19 Muharrem, sene: 976
Yazıldı.
Edirne kâdîsına ve bostâncıbasına hüküm ki:
Edirne’de olan hâssa korılardan ve korılara karîb etrâf u cevânibden bir
ferde sikâr itdürmeyüp geregi gibi korınmasın emridüp buyurdum ki:
Vardukda, geregi gibi mukayyed olup hâssa korılardan ve korılara
karîb etrâf u cevânibinden hâssa togancılardan ve köylü tâyifesinden
ve gayriden bir ferde tâzî ile ve togan ile ve atmaca ile ve tuzak ile ve
kapan ile eger tavsandur ve keklik ü çil ve gayridür; bir ferde sikâr
itdürmeyüp geregi gibi korıdup sikâr itmek isteyenleri men‘ idesin;
memnû‘ olmayanları yazup bildüresin ki, haklarından geline.