Ömer Ziyaüddin Efendi

Ömer Ziyâüddîn Efendi’nin asıl adı Ömer’dir. Gümüşhânevî Hazretleri kendisini, “Sana Ziyâüddîn adını veriyorum, isminle muammer ol!” diyerek taltif etmiştir. Yine şeyhinin kendisine “Hâfız Ömer!” diye hitab etmesi üzerine, gece-gündüz demeden kendi kendine çalışarak altı ayda hıfzını tamamlamıştır. Kur’ân’ı hıfzettiği gibi, ikiyüzbin hadisi de râvî zinciriyle beraber ezberlemiştir. Daha çocukken, hadis hıfzının isbatı için kendini hâfızlar cemiyetine mümeyyiz seçtirmiştir.
Ömer Ziyâüddîn Efendi KS’nin Türkçe, Arapça ve Dağıstan dillerinde pek çok eseri bulunmaktadır.
Lezgi dili ile yazılmış (Çerkezce) Mevlîd-i Şerîf’i bin beyitliktir. Dağıstan yöresinde Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i gibi meşhur olmuştur. Şâirlik tarafı baskın olan Ömer Ziyâüddîn Efendi’nin Şeyh Şamil’in kabilesinin dili ile yazılmış Kısâs-ı Enbiya adlı manzum eseri, Dağıstın’da, Mevlid, Mi’rac ve Mu’cizat isimli eserleri de Edirne‘de basılmıştır.
“Fetevâ-yı Ömeriyye bi-Tarikatil-Aliyye” adlı eseri Seha Neşriyat tarafından neşredilmiştir. Diğer eserleri şunlardır:
01. Sünen-i Akvâli’n-Nebeviyye mine’l-Ehâdîsi’l-Buhâriyye
02. Zübdetü’l-Buhârî
03. Es’ile ve Ecvibe fî İlmi’l-Hadîs
04. Et-Teshilatü’l-Atire fi’l-Kıraati’l-Aşere,
05. Metn-i Akâid Tercemesi
06. Adâbu’l-Kur’ân,
07. Mevhibe-i Bârî Terceme-i Buhârî,
08. Mu’cizât-ı Nebeviyye,
09. Zübdetü’l-Buhârî Tercemesi,
10. Zevâidü’z-Zebidî,
11. Mir’ât-ı Kanûn-i Esâsî.

Müderrislik Dönemi

Aralık 1878’de Edirne ikinci Ordu Alay Müftülüğü’ne tayin edilir. Eylül 1892 tarihine kadar ondört sene bu vazifeyi îfâ eder. Haziran 1893 – Mayıs 1901 seneleri arasında Malkara kadılığı vazifesinde bulunur. 1903’de Kudüs mevleviyetine, ertesi yıl Malkara kadılığına tayin olunur.
Malkara kadılığı vazifesinde iki yıl kaldıktan sonra, 1906 senesinde İstanbul’a yerleşir. 1908’de saltanat ve hilafeti savunan “Hadîs-i Erbaîn fî Hukûki’s-Selâtîn” adlı eserini neşreder.
Uzun süre sonunda, önce 5 Ağustos 1919’da Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi hilâfiyat (tartışma ve münakaşa yoluyla, karşı fikri çürütme), sonra da 27 Ekim 1920’de yine aynı medresenin Hadis dersi müderrisliğine tayin edilmiştir.