Yunan İşgalinde Trakya'da Yapılan Tutuklamalar

Engin Koç
Yunanlıların Trakya’daki ahâlî-i İslâmiyyeye revâ gördükleri
mu‘âmele-i senî‘a ile oradaki tertîbât-ı cedîdeleri hakkında
menâbi‘-i muhtelifeden istihsâl kılınan ma‘lûmât ber-vech-i
zîr arzolunur:
1-Babaeski kazâsının Mandıra (Pomak Müslüman köyüdür)
karyesinden yedi Müslümanın târîhden on gün mukaddem
Yunanlılar tarafından dayakla öldürüldüklerinin, içlerinden
kaçan biri tarafından Çatalca istasyonundaki karye-i
mezkûreli ameleye söylendiği ve üç gün mukaddem de aynı
karyeden on Müslüman kadınının Yunanlılar tarafından
salben i‘dâm edildiklerinin ve karyenin topa tutulduğunun
Edirne yolcularından biri tarafından Çatalca şef-i istasyon
mu‘âvinine (mûmâ-ileyh Mûsevîdir) söylendiği merkez
bölüğü kumandanlığının iş‘ârından anlaşılmışdır.
2-Trakya dâhilindeki Rumların Yunan Hükûmeti’nce
kâmilen teslîh edildiklerinin ve Yunan tüfenkleriyle
müsellah, başıbozuk elbiseli ve şapkalarında Yunan
arması mevcûd çete efrâdına Çilinkos [Çilingoz]
Çiftligi’nin ictimâ-gâh ittihâz edildiğinin, Yunan
tazyîkâtından kurtulmak üzre Istıranca’ya ilticâ eden
Müslümanlardan alınan ma‘lûmâta atfen Istranca’daki
zâbitimiz tarafından bildirildiği merkez bölüğü
kumandanlığının iş‘ârından anlaşılmışdır.
3-Yunanlıların Edirne’den Sâbık Defterdâr Emin Bey’i
oğlu ile berâber, Eski Câmi‘ İmamı Hâfız Râkım Efendi,
Belediye Re’îsi Şevket Bey’in birâderi İbrahim Bey,
Mustafa Paşazâde Fethi Bey,Derviş Bey, Makineci
Ahmed Efendi, Terzi Şevket Efendi’yi, Çorlu’dan
Arnavud Ali Bey, Ziya Bey, Talat Bey, Reji Me’mûru
Münib Bey’in birâderi sâbık müfti, Ramazan ve İsmail
çavuslar,Eyüb Efendi, Kantarcıların Halid’i, Saray’dan
Sadık Efendi, müftî, Ferhad Efendi, Halid Efendi,
Eczâcı Hulusi Bey, Süleyman Bey, Salih Ağa ve
birâderi Hasan Ağa’yı habs ve tevkîf etdiklerinin ve
bunlardan başka [Lüleburgaz]’dan on sekiz ve Saray
köylerinden de kırk kişinin daha tevkîf edildikleri
anlasılmış ise de, isimlerini öğrenmeğe vakit kalmadığı
ve tesebbüsât-ı vâkı‘a netîcesi olarak eyyâm-ı ahîrede
Trakya istasyonlarının hemân hepsine vaz‘edilmiş olan
kontrolün dünden i‘tibâren kaldırılarak yalnız
Çerkesköyü’nde kontrol yapıldığı Trakya yolcularından
alınan ma‘lûmata atfen Hadımköy İrtibat Zâbitligi’nden
bildirilmişdir.
4 – Şimdiye kadar vukû‘bulan ma‘rûzâtdan dahi
anlaşıldığı üzre Yunanlılar vaz‘iyyet-i ahîre dolayısıyla
hatt-ı fâsıl üzerindeki karagolları takviye etmişlerse de
bunların bu âna kadar tecâvüzî bir hareketleri
görülmediği ma‘rûzdur. Ol bâbda.
Fî 16 Mart sene [1]337
Aslına mutâbıkdır
Çatalca Mutasarrıflıgı
BOA. DH. KMS. 60-1/70