Edirne Vilayeti’nde Anaokulları Açılması İçin Padişah V. Mehmed Reşad’ın emri.


Edirne Vilayeti’nde anaokulları açılması için bütçe oluşturulması hakkında Padişah V. Mehmed Reşad’ın emri.
25 Mayıs 1918
İrade-i Seniyye Sureti
Edirne Vilayeti’nin bin üç yüz otuz dört senesi büdcesinin on birinci faslının birinci maddesinden seksan bir bin beş yüz guruşun bi’t-tenzil otuz bir bin beş yüz guruşunun on dördüncü faslının birinci ve elli bin guruşunun da fasl-ı mezkurun ikinci maddesine naklen ilavesine me’zuniyet verilmişdir.
Bu irade-i seniyyemizin icrasına Dahiliye Nazırı me’murdur. Fi Şaban sene 336 ve fi 25 Mayıs sene 334 Mehmed Reşad
Sadrazam ve Dahiliye Nazırı Mehmed Tal’at
Aslına mutabıkdır.
Mukabele olunmuşdur.
Dahiliye Nezaret-i Celile’sine yazılan 27 Mayıs sene 334 tarihli tezkerenin melfufudur.
Çeviri;Zeki Özkan – Hayrabolu