Kasım Yolageldili 1904 Yılı Havsa Belediye Başkanıdır..

Havsa Kasabası Belediye Dairesi Reisi Kasım Efendi..
Havsa Kasabası Belediye Dairesi Reisi Kasım Efendi..

frmn
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Kasım Yolageldili nin 1904 Yılında Havsa Belediye Başkanlığı yaptığını da görürüz,Kasım Efendi Orduya hediye ettiği tramvay arabasına mukabil ödüllendirilmesi görülmektedir,ayrıca aynı yıllarda Kasım Efendi Hicaz Demiryollarının yapımına yaptığı para yardımı içinde Padişah Abdülhamid tarafından Berat ile ödüllendirilmiştir..
1 Tarih: 17/Ra/1322 (Hicrî) Dosya No:856 Gömlek No:71 Fon Kodu: DH.MKT.
Üstün hizmetleri ve orduya hediye ettiği tramvay arabası dolayısıyla rütbe-i salise ile taltifi teklif olunan Havsa Kazası Belediye Reisi Kasım Efendi ile ilgili tahriratın gereği yapılmak üzere gönderildiği.
Hamidiye Hicaz Demiryolu Madalyası:
30 mm. 14 gr. (gümüş) Ön yüzünde: görüldüğü üzere defne çelengi üzerinde Elgazi tuğra (1318) ve lokomatif. Arka yüzünde:Hamidiye Hicaz Demir Yoluna Hizmet Eden Hamiyetmendane mahsus madalyadır. Yazmaktadır. Madalya: Hem Arabistan yarımadasınınmuhafazasının ve elde tutulması, hem de Hac farızasını kolaylaştırarak İslam aleminin sevgisini çekmek amacıyla Sultan II. Abdülhamid tarafından, Şam’dan Mekkeye uzanan bir demiryolu planlanmıştır. 01 Eylül 1900 tarihinde yapımına başlanmış, Alman Mühendis Meissner’e verilen görevle 1904 yılında Maan’a ulaşmış, 1908 yılında Medine’i Münevvere’ye kadar uzatılmış 01 Eylül 1908 tarihinde bütünüyle işletmeye açılmıştır. İşte bu madalyalar Hicaz Demiryoluna ait işlerde, erkek ve kadın, hizmet ve parasal yardım gerçekleştirenlere verilmek ve kişileri de teşvik etmek üzere altın, gümüş, nikel olarak ihdas edilmiştir.
Yukarıdaki Osmanlıca beratın açıklaması;
Hüccacın canib-i Hicaz-ı mağfiret-tiraze-i teshil-i azimet ve avdetleri maksat-ı hayr …… Şam-ı Şerif’ten Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme’ye kadar tesisi mukteza-yı emr ü ferman-ı mülukanemden bulunan demiryolu işlerinde zükur ve inastan hidemat-ı meşkûreleri ve ianat-ı maliye ve saireleri meşhûd olanların takdir ve tezkiri içün taraf-ı eşref-i şahanemde derecatı muhtelife üzerine bir madalya ihdas edilmiş ve Edirne vilayeti mülhakatından Havsa Kazası Belediye Dairesi reisi kıdvetü’l emasil ve’l akran Kasım Efendi hidematı ibraz ile mezkur madalyanın nikelden mamül nev’ine nizamname-i mahsus mucebince kesb-i istihkak eylemiş olduğuna bil’istizan şerefsudur iden irade-i seniyye-i şehriyaranem mantuk-ı münifi vechile mümaileyhin zikr olunan madalyanın nikelden ma’mul nev’inden bir kıt’ası itâ ve ihsan kılınmış olduğunu mütezammın işbu berat-ı âli-şânım ısdar ve itâ kılındı. Tahriren fi’l-yevm-i … min şehr-i Ramazan el-mübarek li sene 1322 (1904)
ÇEviri; Zeki Özkan