SEBİL NEDİR ve EDİRNE SEBİLLERİ Şener Kulalar

Şener Kulalar
SEBİL NEDİR ve EDİRNE SEBİLLERİ
Eskiden bütün Türk şehir ve kasabalarında gelip geçenlerin su ihtiyacını temin etmek üzere hayır sahipleri mahsus sebiller yaparlar, bunlarda hizmet etmek üzere aylıkla adamlar bulundururlar, bunları yürütmek için birçok gelir bırakırlardı. Fakat zaman geçtikçe bu sebiller ehemmiyetlerini kaybettiklerinden, bu gün hiç gereksiz hale geldiler. Tarihler, Edirne’de de eskiden 11 tane sebil olduğunu, yerlerini göstererek söylüyorlar ki bunlardan beşi bugün büsbütün ortadan kalkmış, yalnız altısı boş bir halde duruyorlar. Sayfa: 103
”EDİRNE TARİHİ” Yazan: Osman Nuri PEREMECİ
SU SEBİLLERİ BAHÇESİ
(Ahmet BÂDİ, Edirne’de 13 adet sebilden bahseder.)
PAZARCILAR SEBİLİ
Pazarcılar içinde Yediyol ağzı caddesinde ellinci numaradadır. Ekmekçi Zâde Ahmet Paşa tarafından yapdırılmıştır. Mezit Bey hamamı yanındadır. Üstündeki tarih beyti budur.
TARİH BEYTİ
Dedi nûş eyleyen dilteşne tarih
Sebil-i bî bedel ba ayn-i Kevser (H:1009-1600)
Tamamı 9 beyit olup, tarih beyti budur. (Tamamını, orjinal metin C:1 S:123’te bulabilirsiniz.)
BU TARİH ÇEŞMENİN DİĞER YÜZÜNDEDİR
Tarihdir revan olıcak bî nihâye âb
Ruh-u Hüseyn Şâd olacak yoluna sebil.
Bu tarih de, tamirini gösterir ki, bir mermere kazılıp Mezit hamamı yönüne konmuştur. (H:1193-M:1779)
Tamiri, Selanikli Mustafa paşanın oğlu Edirne mollası Mevlâna Seyid Mehmet Bey yaptırmıştır.
Deh düşüp Hamdi derundan iş bu tarih hayrine
İç gel aşk-ı Hüseyne ayn-i câri selsebil H:1193-M:1779) Sayfa: 150-151 ”AHMET BÂDİ RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE -EDİRNE ŞEHRİ BAHÇELERİ (EDİRNE ŞEHRİ TARİHİ) cilt-I Yrd.Doç.Dr. Ratip KAZANCIGİL”
EKMEKÇİOĞLU AHMED PAŞA SEBİLİ (PAZARCILAR İÇİ SEBİLİ) H.1009 – M. 1601
Yediyol ağzında Mezidbey Hamamına karşıdır. Eskiden üzerinde bir Türk Kahvesi varmış (Ahmed Badi’ye göre) (Kitabede belirtilmiştir.) Deftardar Ekmekçioğlunun Edirne’de birçok hayratları vardır. Bunlar arasında en meşhurları Tunca üzerinde bir köprü ve Ayşekadın’da Kervansarayıdır.
Sebilin iki kitabesi ve bir tamir kitabesi vardır. Esas iki kitabesi Sebilin iki tarafında rumî motifler arasına yazılmış pek sanatkâranedir. . . . . . Sayfa; 21
”EDİRNE TÜRK TARİHİ VESİKALARINDAN KİTABELER” Yazan: Oral ONUR
(Günümüzde, Edirne’de 5 adet sebil bulunmaktadır. Ekmekçioğlu Ahmed Paşa Sebili, Havlucular Hanı ile Mezidbey Hamamı arasında yer almaktadır.)