Edirne Bimarhanesi II.Bayezıd Külliyesi

Doç. Dr. Adem ÖLMEZ Sultan II. Abdühlamid devrine ait ilginç bilgi ve belgeler ulaştı.Sayın Ölmez, Sultan II. Abdülhamid’in kuduz aşısını bulan Pasteur’e on bin frank hastane parası ve Osmanlı Devleti’nin önemli onur belgelerinden Mecidiye Nişanı göndermesinin belgelerini yayınladı.
Osmanlı İmparatorluğu topraklarında Akıl hastalarına iyi davranılması için emir yayınladı..
abdlhmd..
Çeviri;
Aşiyan Sahaf Etem Coşkun .
.
Edirne’de Yıldırım nâm mahal civarında bulunan Bimârhânedeki mecâninin boyunlarına zencir takılmakda olduğu arz ve iş’âr-ı vâkıadan ma’lûm-ı âli buyurulmuş olub başka suret bulunamamasına mebni kadimen câri olan işbu ahvalin terakkîyât-ı fennîye ile sâbit olan mazarratı cihetiyle ahiren terk edilerek zamanımızda mecânin içün gömlek kullanılmakda olduğundan ve terakkîyât-ı hazıraya karşu taşrada bulunan Bimârhânelerde el-hâletü hazihi zencir isti’mali bâdi-i teessüf bulunduğundan bunun men’iyle her yerde gömlek isti’mali zımnında Dahiliye Nezâret-i Celilesine evâmir-i lâzime i’tâsı muktezâ-yı