Edirne'li Beşir Ağa

beşir ağa
Kitabın evsafı
Kütüphanesi: Süleymaniye
Kısmı: Beşir Ağa
Numerosu: 654
Kitabın adı: Mecmuatü’l- Resail
Ebadı: Dıştan dışa 18×27,50, İçten içe:12,50×20
Satır adedi: Muhtelif olmakla beraber bazı durakları 27’şer satırdır.
Yazı Nev’i: Ta’lik.
Yazarı: Üzerinde Beşir Ağa’nın bir mührü ve yanında da okunamayan bir isim ve bir mühür var.
Cild nevi: Şemseli, muklablı, deri kapaklı.
Kitabın üstüne derkar olarak yazılmış olan yazıların metni şöyledir. Bu yazılar Beşir Ağa’nın yazısı olsa gerek.
1-Bin doksan bir Zilka’de’sininikinici Cumartesi gecesi saat yedi buçukda iken Safiye Esma ile muhayyi bir kızımız dünyaya gelmiştir. Hak Subhanehu ve Tealakudûmınmübârek ve meymûn eyleyip ömr-i tavil-i ruzı kıla. Amin. Bihakkıseyyidülmürselin. Der-i kışlak. Edirne
12 Kanun-ı Evvel minibtida-yı erbain fi sene minhü.
2-Bin doksan iki Zilhicce’sinin on altıncı Cumartesi gecesi saat yedi buçukta iken bir oğlumuz dünyaya gelip ismi Şerif Muhammed vaz’ olunmuştur.
Hak sübhanehu ve Tealakudûmınmübârek ve meymûn eyleyip ömr-i tavil ile muammer edip veled-i salihinden eyleye. Amin. Bi hakkı seyyidülmürselin. Fi 17 Kanun-ı Evvel ve 6 yevm-i erbain fi sene minhü.
Çeviri; Zeki Özkan
Kaynak; Ord.Prof.Süheyl Ünver’in Edirne Derfterleri