Edirne Eğridereli Ali Osman Efendi

eğridere edirne - Kopya

Çeviri; İbrahim Yıldırım;
İsmim Ali Osman Efendi, pederimin ismi Halil Memleketim Edirne’nin Eğridere Kazasıdır. Mezkurkaza maatteessüf Balkan muharebesinde Bulgar arasasında kalmıştır. Halkalı Zıraat Mektebi Âliyesinden üçyüz on iki senesi mezunuyum.
Fî 22 Teşrin-i evvel 314 tarihinden itibaren beş yüz guruş maaşla Sivas Numune Tarlası müdür muavinliğinde işe mübaşeretle 3 Nisan 321 tarihinde lağvından dolayı infikak ettim. (ayrıldım). 11 Mart 319 tarihinden itibaren şehrî (aylık) iki yüz guruş ücretle Sivas Mekteb-i İdadisi Zıraat Muallimliğini ilaveten ifa ile gaye-i teşrin-i sani sene 321 tarihinden itibaren bilâ istifa infikat ettim. Fî 25 Şubat sene 321 tarihinden itibaren şehrî altı yüz guruş maaşla Ergani Madeni Orman Süvari memurluğunda işe mübaşeretle fî 18 Şubat 323 tarihinde tahvil memuriyetle infikak ettim. Fî 5 Mart 324 tarihinden itibaren şehrî beşyüz kırk guruş maaşla Erzurum Orman müfettiş muavinliğinde işe mübaşeretle fî 18 teşrin-i sani sene 325 tarihinde terfian infikak ettim. 12 kanun-i evvel 325 tarihinden itibaren şehrî bin guruş maaşla Sinop Orman Fen memurluğunda işe mübaşeretle fî 17 Eylül 326 tarihinde terfian infikak ettim. 28 Eylül 326